HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 22

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 10.45 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

f' Y- " ”i J `""""""”""" .,,_,. ,l`
ï
[
20
ll
ll
‘ aan de christelijke in haar oudsten en nog meest verbreiden
i vorm, maar ook is het eigen aan de zoogenaamde heiden-
, » sche godsdiensten. En verder: het materieele in de lsrae-
litische en christelijke godsdiensten, namelijk de gemoeds-
toestanden en gezindheden, met de vormen waarin die gods-
1 dienstigheid uiterlijk verschijnt, heeft genoeg overeenkom-
sten of aanrakingspunten in alle andere godsdiensten, om `
in een en ander niet meer dan een gradueel verschil van oor-
. spronkelijk gelijksoortige menschelijke levensuitingen te zien.
` 4 Door een en ander zijn wij tot het inzicht gebracht, dat
de Israëlitische en de christelijke godsdiensten, evenmin _
als de overige, van buiten af aangebrachte supranatureele
verschijnselen zijn, maar zijn voortgekomen uit de mensche­ ;`,
E lijke natuur zelve. Daardoor_ breidt de omvang van onze
theologie zich uit tot algemeene godsdienstwetenschap. Maar .
tot een godsdienstwetenschap, waarin aan het christelijk `
_ gemoedsbestaan de eerste rang, de rang van maatstaf ter
- bepaling van de waarde der andere godsdiensten wordt toe-
gekend. En waarom dat? Omdat vvij ons overtuigd hou- u
den, dat de geest van de godsdienst van Jezus, met hare
ootmoedigheid, áare liefde en kaar vertrouwen het laatste
woord is voor het bevredigende godsdienstig leven. En wie J
nu het voorrecht hebben van de godsdienst van Jezus te
; kennen, bezien natuurlijk alles bij het licht van het meest
’ ontwikkelde en het beste.
' Maar kent men nu de godsdienst reeds genoeg", nadat
i. men de verschillende wijzen, Waarop zij zich van deioudste
, tijden af onder de_menschen voordeed, beschreven heeft in
i den trant van een natuurlijke historie? ln geenen deele.
Wij moeten weten welken grond zij heeft in de menschelijke
natuur. Is zij een blijvend levensverschijnsel of een, dat `
door den aard van zijn grond voorbijgaand is? Is zij l
ä .
lx" J