HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 10.43 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

.xe......, 1 . ‘ ‘., -
5
ii 19 J
t
lä onder de heerschappij van een gelijksoortig physiologisch­
A psychologisch mechanisme, dan is daarmede de metaphysi-
Q sche vraag naar de afhankelijkheid of de zelfstandigheid van
lj . dat mechanisme nog niet beantwoord. Nog niet beantwoord
i de vraag naar de betrekking tusschen den Oneindige en 4
` ‘ het eindige. Wij voor ons vinden in de voorstelling van God i
,i als den almachtigen en alomtegenwoordigen Vader, Wieiws i
‘ · wil is de heerschappij van het goede, hetwelk zich, door .
" middel van heiligheid en liefde, in menschenharten en daar-
uit in de menschelijke samenleving verwezenlijkt, den bes-
i ­ ten vorm, waarin, voor het religieuze leven, het metaphy­
. sische begrip van den levenden God wordt uitgedrukt. .
V i Ik noemde onze theologie, wat het positief gedeelte van
‘ haren inhoud betreft, een wetenschappelijke beschrijving en _
._ i verklaring van den oorsprovzg, dan gram! en de wacmle van i
het godsdienstig­zedelijk, in ’t bijzonder van het christelijk ` .
l gemoedsbestaan. '
« Den naasten oorsprong van dat gemoedsbestaan zoeken G
p wij in de menschelijke natuur zelve. De oude tegenstelling
` tusschen ware en valsche, tusschen natuurlijke en geopen- .
M baarde godsdiensten moet plaats maken voor de onderschei­ ·
`ri ding tusschen minder en meer ontwikkelde vormen van
het godsdienstig leven. Bij het licht van de oudste reli-
gieuze literatuur, zooals die door de nieuwere taalweten­ j
· G schap is bekend gemaakt, ontdekken wij, te midden van i
' ` niet onbelangrijk verschil, een algemeene overeenkomst A,
, tusschen alle godsdiensten, zoowel uit een formeel als uit . 4
_ _ een materieel oogpunt. Het geloof aan in woorden gefor- .4
‘ muleerde bovennatuurlijke openbaringen, het geloof aan ;
wonderen, het geloof dat men in zijn godsdienst het uit- j
E sluitend godgevallige bestaan en gedrag kan vinden: het >
. is alles niet alleen eigen aan de Israëlitische godsdienst en
i z r l
l r I
ii
l
h ,,,_ .....« in i