HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 20

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 10.43 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

,· ‘· *18 ik
'
M de waarde dier toestanden en levensuitingen moet onze
theologie zich op het veld van de metaphysica begeven. jl
Zij neemt dan leenstellingen uit de metaphysica in haren
inhoud op, wier toetsing en rechtvaardiging tot het wijs- ,
geerig gedeelte van hare taak behoort. Men zorge nu ll
echter, dat men zich helder bewust zij, hetzij men haar
aanbeveelt hetzij men haar bestrijdt, omtrent hetgeen in S
haren inhoud voor een deel ook tot de metaphysische pro- . V,
blemen, en omtrent hetgeen uézfsluiiemi tot de anthropolo­ . ··
gischevgrondstellingen behoort. Ik denk hier aan de voor-
stelling van onze theologie als empirisme en naturalisme. g _
Hetgeen in onze theologie aanleiding kan geven, dat men p
haar hetzij met empirisme hetzij met naturalisme verwart, `,*
· behoort tot de anthropologie van onzen tijd, en moet bij V
het licht van die anthropologie worden beoordeeld en gewaar- ‘
deerd. De wezenlijke eerbiediging van de feitelijk gege- E
ven werkelijkheid, en de overtuiging, dat het gebied van Q
_ ons menschelijk weten, in den strengsten zin van dat woord, ,
zich niet verder uitstrekt dan het gebied van mogelijke M
ervaring, is een anthropologische grondstelling. En even- · M
zoo isook dit een anthropologische grondstelling, dat alles '
op het gebied van mogelijke ervaring zich toedraagt onder ly"
de heerschappij van de wetten van het natuurlijk en gees-
telijk leven, en wel zoo, dat ieder verschijnsel, omdat het · ‘
l in den algemeenen samenhang der dingen is opgenomen, W .
allereerst uit de naast voorafgaande verschijnselen en verder `
· uit de weer daaraan voorafgaande natuurlijk moet worden l
l verklaard. Met de erkenning van die anthropologisohe p _
M waarheden is echter nog niets aangaande de metaphysische
beschouwing van die waarheden beslist. Al doet de natuur l
zich aan ons voor als een levend physisch­ohemisch mecha­ `
_ nisme, en ’s menschen geestelijk leven als voortschrijdende
M l
l