HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 19

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 10.34 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

T .. _ __., i r " - er rr ‘”·* ’= . er
·7
hij moet ook de Bijbelsche schrijvers onder het algemeene
begrip van mensch plaatsen en de beheersching en door-
dringing van, ieders individuëele_eigenaardigheid door de
S algemeene trekken van de menschelijke natuur vasthouden.
Q En hetgeen geldt van de Bijbelsche schrijvers moet ook
‘ gelden van de personen, die in den Bijbel voorkomen. Zij l
zijn voor ons eerst dan tastbare en begrijpelijke persoonlijk-
heden, indien hun zoowel innerlijk als uiterlijk leven aan
` den toets en de verklaring der wetenschappelijke mensch-
` kunde kan worden onderworpen. Wij vereeren Jezus als den
­ z niet geëvenaarden held en leidsman op het gebied van
` ä ‘ . ’t godsdienstig­zedelijk leven. Maar ook zijn gaven en krach-
t ten moeten gelegen hebben binnen de grenzen van de men- i
_ J schelijke natuur; ook was in zijn gansche leven onder- ·
T worpen aan de wetten van het physiologisch­psychologisch .
· - menschenleven. `
v` Onze theologie wordt tot hare ontkenningen door de an- i
l thropologie gedreven. En ook: in áeiyeeïz sáelzf, word! onze _
ideologie door de emüropologie gesiezmcl en öesiuwd.
Z . . . . ..
, zi Eene theologie, die niet onderworpen is hetzij aan de j
‘ ‘ zienswijze van de apostolische eeuw hetzij aan eenige kerke­ l
> lijke belijdenis van later tijd, beweegt zich van zelve voor
1 een goed deel van haren inhoud op het gebied van de me-
az taphysica of bespiegelende wijsbegeerte. Maar allereerst is R
{ l zij eene wetenschappelijke beschrijving en verklaring van i
den oorsprong, den grond en de waarde, die zij aan het ,
z godsdienstig­zedelijke gemoedshestaan meent te moeten toe-
l kennen. Zij gaat dus uit van hetgeen in de anthropologie
{ als feitelijk bestaande menschelijke toestanden en levens-
uitingen voorkomt. Ter oer/cZa¢·é22_q evenwel van die toe- J
··« standen en levensuitingen: voor de aanwijzing van den A
’ grond, dien zij in de menschelijke natuur hebben, en van ·
< i
g . . l
al .

. _ ppzzdz
· i J . t i t tttct .