HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 15

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 10.27 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

ii
s Z l
’t licht te stellen. En daartoe merk ik allereerst op, dat 4
onze theologie tot hare ozzzf/cemzizzgevz door de wat/l¢·0p0Z0_qie
word! gedreven. ‘ i
Als bij iedere nieuwe phase van ontwikkeling op het ge- ·
bied van wetenschap en kunst, moesten ook wij met ·
f negaties beginnen. Het inzicht, dat wetenschappelijke ne-
. gaties uit den aard der zaak tegelijkertijd wetenschappelijke l
V. posities zijn, is te weinig algemeen, dan dat men het aan-
_ stonds in onze theologie zou hebben opgemerkt. Een niet
ii _ ongewone metaphorische uitdrukking draagt daarvan misschien
voor een deel de schuld. >>Afbrekende critiek", zegt men,
en de gedachte wordt dan heengeleid naar de eenige me-
H thode, die men kan volgen als er een nieuw huis moet
_ Q worden opgetrokken op de plaats van een oud huis. Het oude · p
· moet dan eerst geheel tot den grond afgebroken, het puin
weggeruimd en de bodem geheel schoon geveegd zijn. Dus daar ' ,
. eerst afbreken alleen. Zoo gaat het echter niet bij de ver- `
vanging van oude voorstellingen door nieuwe. Onze nega­ gi
ties zijn in toepassing gebrachte positieve inzichten. ij
` i Die negaties gaven aan onze theologie het voorkomen
van onafhankelijkheid. Zij verklaart zich onafhankelijk van
de theologie, die in de belijdenisschriften van de protes­
· tantsche kerkgenootschappen is neergelegd. Maar mag ·die
‘ V ontkenning van het gezag van. elke confessioneele theologie i
wel aan ons in ’t bijzonder worden toegeschreven? De the- i
ologie bezat in ons vaderland die onafhankelijkheidlreeds I
lang voor wij optraden; Wat hebben wij echter met die
A confessioneele theologie gedaan'? Hebben wij haar eenvoudig
als `een mengsel van onzinnigheden ter zijde gelegd'?
Geenszins. In die geschiedenis van dogmata en dogma- g e
`_ tiek hebben wij een hoogst belangrijk deel gevonden van
de geschiedenis van het menschelijk nadenken op religieus
j .
`FTLZQJL MT- A dan- V4 "iïvm `H"`j“"**'"’"ïï;¥ï"‘*?ïe>te rm H -· Z U if, L .;TL`ïIïïQ_,C,`_Q,, Q§§;iïfï"Cï_i ,lf_Qf'f@T"Y""YïYïàEJ [J