HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 10.34 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

L
9 . i
W ­ derscheid tusschen een gelaatstrek en een karaktertrek. ·'
­ De physiognomie van onze theologie, het voorkomen, dat l
zij van den aanvang af in de schatting van het publiek _l
droeg, bestond in negaiies en polemielc, en om deze hare i
physiognornie noem ik haar. de ovzafámzkelyke theologie. 1
. Maar niet altijd is het uiterlijk voorkomen een afdruk van · g
V het innerlijk karakter in alle opzichten. Zoo ook hier.
Onze theologie moge zich, ten gevolge van den historischen
samenhang te midden waarvan zij werd geboren, vooral in- O
hare eerste levensjaren negatief en polemisch hebben voor-
gedaan, haar eigenlijk karakter is noch negatief noch .
polemisch. .
Daar zijn er die het ingezien, en op de vraag naar i
het karakter van onze theologie geantwoord hebben: >>l1aar »
i karakter is het i¢zdivéa?uaZieme." >>Men kan wel opgeven wat door
f' ·‘ _ al de modernen wordt ontkend; doch er is geen positief be-
I­ ginsel, hetwelk aan ieders bijzondere denkwijze ten grondslag
ligt, en waardoor dus al de modernen worden saamverbonden gi
in een duidelijk onderscheidbare groep." Ongetwijfeld, niet . u
zonder grond spreekt men zoo. Zooveel individualisme straalt _ D
, althans in de voordracht van onze zienswijze bij onder-
` scheiden woordvoerders door, dat niemand kan verklaren: i
` >>mijn levensbeschouwing en wereldbeschouwing is de modern g .
theologische zienswijze", en niemand derhalve geacht zou
willen worden te spreken uit aller naam. lk dus ook
niet. Evenwel meen ik, dat er een algemeene grondslag ,
_ is, met daaruit voortvloeiende beginselen, waarop alle indi« [ · _ ,
vidueele nuancen in de voordracht van onze onafhankelijke
theologie st_eunen, en waardoor al die nuan_cen, met behoud
Q van ieders eigenaardigheid, worden beheerscht. Daarin be- ill
· lg · staat _dan het standvastige kenmerk, het karakter van onze
theologie. ‘
`
{ f z. f op _ _ _ gil