HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 10.34 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

"`°`­_""°`?*°"""‘(`" ww"` "`"""""" ""`f""' " ’ r ·· ­ , «¤'
i
~ ` .
j · At
gund, dat ik, sprekende over de moderne theologie, aan de W ·
jg ‘ benaming >>onafhankelijke theologie" de voorkeur geef. »On­ -
afhankelijk" noem ik haar in de beteekenis van een tijdelijke
strijdleuze. Zoodra men in de spreekzalenevan de theologie
niet meer zal hooren gewagen vanieen theologie, die onder
E een openbaren of bedekten invloed staat van de een of an- U.
dere kerkelijke confessie, noch ook van een theologie, die U
afhangt van het gezag der Bijbelsche geschriften, dan moe-
ten wij ons haasten om detheologie of godsdienstwetenschap
te bevrijden van dien overbodigen bijvoegelijken makker. Want
ij? het behoeft geen betoog, dat een wetenschap uit haren aard
onafhankelijk is van elken zweem' zelfs van gezag. Hetgeen
of in zijn geheel of voor een deel als wetenschap wil gelden, _ .
mag maar alleen afhankelijk zijn van den aard van zijn u `
- onderwerp en van de wetten enregelen van wetenschappelijke F
methode in het algemeen. ' ' ` "
Wie het hoogleeraarsambt in een of ander vak van we- ·
tenschap, in een plechtige vergadering als deze, aanvaar-
_ den, plegen eenige rekenschap te geven van de beteekenis
en de waarde, die, naar hunne opvatting, aan de we-
tenschappelijke studiën, welke zij geroepen zijn te ver-
tegenwoordigen en te leiden, moeten worden toegekend. `
Ook ik wil gaarne die rekenschap geven. De geschiedenis _
van die moderne u of onafhankelijke theologie ga ik u niet
' herinneren: niet herinneren de bijzonderheden van hare op-
lla u komst en hare verbreiding, van den aanvallenden en ver-
" ' ` dedigenden strijd, dien zij gevoerd heeft en nog voert. Ik j
vraag uwe welwillende aandacht voor eene beknopte be-
schrijving van het karakter der orzaf/lara/celqke theologie.
»En dat karakter van uwe theologie is dus hare onaf- Q
ïêï; hankelijkheid:" zoo' komt misschien deze of gene mij reeds r lg ‘
tegemoet. Dat is echter mijne meening niet. Er is on-
LE;
Q;