HomeRestitutie?Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 702.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

feit, dat voor geen tegenspraak vatbaar was, betreurde Q
dat de bepaling zou doen onderstellen dat het gebod
der Grondwet en der wet tot eerbiediging van ieders
godsdienstige begrippen niet overal zou worden nage-
. leefd, merkte op dat de vrijverklaring van het bij-
` l zonder onderwijs de erkenning in zich bevatte, dat ­
l _ het openbaar onderwijs niet aan alle behoeften zou
· of kon voldoen, enz. j
{ Blijkens de beraadslaging bleef de Kamer even
ongunstig als vroeger over deze poging tot bevredi­ 4
` ging oordeelen, ook omdat de Regering zelve zich lj
aldus den weg baande om de openbare school, f
j strijdig met het voorschrift der Grondwet en van het l
j i wetsontwerp, door de bijzondere school te doen
jj v e r d ri n g e n. De heer Wintgens , sprekende mede
l uit naam van nog 9 leden die met hem voorstelden
­3 de bepaling te doen vervallen, merkte o. a. het vol- V f
, gende aan: "De Staat heeft geen regt om bijdragen
' te verleenen, die strekken moeten tot verzwakking , `
tot ondermijning van het openbaar onderwijs. De
V Grondwet heeft voor dat openbaar onderwijs
. V . alleen de zorg aan den Staat opgelegd. De Grondwet
4 beveelt toezigt op het bijzonder onderwijs, maar wil
geene b e s c h_er mi n g daarvan". i
De Minister van Justitie, van der Brugghen, wien
1 eigenlijk het vaderschap van de voorgestelde bepaling
` i toekomt, verdedigde haar nog uitvoerig op grond l
t der billijkheid, regtvaardigheid en edelmoedigheid , [
i ‘ 1
4 r ¥
1 .