HomeRestitutie?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 722.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

i ' ­ 6 rg
‘ door middel van eene Rijks­subsidie. Het verleenen
van zoodanige subsidie geschiedt door de vvet."
J De Regering beoogde door dit middel van Rijks-
- subsidie eene welwillende poging tot bevrediging van
verschillende godsdienstige behoeften , tot bescherming . , '
in zooverre van gewetensvrijheid , tot geruststelling J ` `
der gemoederen en bevordering van algemeene tevre­- l
denheid. · · Z
Zeer ongunstig evenwel luidde het Voorloopig Ver-- {
slag omtrent deze nieuwe bepaling, zij werd door
de overgroote meerderheid onaannemelijk verklaard, ‘
L ook vooral omdat zij ongrondwettig was. Zij rustte
toch op de onderstelling dat het stelsel der gemengde j
openbare school, ofschoon ook volgens de Regering j i
het eenige, dat met art. 194 was overeen te brengen ,
niet voldoen kon aan ·de behoefte van een grooter i
i of kleiner aantal ingezetenen, en veroordeelde dus V3
i de hoofdgedachte der wet. Zij deed verder onder~ ,
stellen dat het gebod der Grondwet en van de inge­· '
V diende wet zelve tot eerbiediging van ieders gods-
dienstige begrippen op de openbare lagere school V
niet overal zou worden nageleefd, en dat derhalve . V .
aan gemoedsbezwaren moest worden te gemoet geko­ 4
men, die hun oorsprong hadden in niet te keeren
of voor te komen grondwetsverkrachting.
De Regering handhaafde en verdedigde nogtans de Z
bepaling, verklaarde de onderstelling, dat het stelsel ` l
r der gemengde school niet allen bevredigde als een i
l