HomeRestitutie?Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 718.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

` 5 E
* paling dat, waar plaatselijke omstandigheden het
. toelieten , afzonderlijke openbare scholen mogten wor- l
den opgerigt voor kinderen van dezelfde gezindheid.
A Deze bepaling, tot facultatieve splitsing der openbare F
· . . ·scholen, werd, vooral ook als in strijd met art. 194
l der Grondwet, afgekeurd. Den 30 Dec. 1855 diende
1. dezelfde Minister een nieuw ontwerp in, waarbij die g
N bepaling was ingetrokken. Het geheel gemis van ·het
i christelijk element in het ontwerp lokte echter een
l petitionnement in den Lande uit, dat de aftreding ik
‘( van het ministerie tengevolge had. De opvolgende
{ Minister van Binnenlandsehe Zaken (Simons) diende
_ ·geen ontwerp in. Daarna trad op Mr. A. G. A. ij
ll van Rappard, ‘ wiens wetsontwerp, den 21 Feb.
1857 aangeboden, gewijzigd door de Staten­Generaal
' aangenomen en door den Koning onder dagteeke­ g
j ning van 13 Aug. 1857 (Stbl. n°. 103) werd be- A
.` krachtigd. V ë
" De bovenbedoelde bepaling in dit laatste ontwerp
hield, als vierde lid van art. 23, het volgende in: ’ i
,,Waar de kinderen van het bezoeken der open-
·bare school, uit hoofde van godsdienstige bezwaren E
i der ouders, worden teruggehouden, en deze bezwa-
i . ren , na een zorgvuldig onderzoek , niet kunnen worden
uit den weg geruimd, wordt, indien hieraan kan te
gemoet gekomen worden door de oprigting van eene
. . ' _ bijzondere school, tot het oprigten en onderhouden
. van zoodanige school, des `gevorderd, hulp verleend
«