HomeRestitutie?Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 673.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

, [
gebonden is aan het verbod der Grondwet om zich l
te begeven op het terrein der godsdienstige begrip- j
‘ pen, wordt slechts gebaat door het gebruikmaken
van zedelijke, derhalve godsdienstige middelen. Aan. ~ H
den Staat te vragen wat men weet dat men hem, om , ,
den staatsregtelijken grond waarop hij zich beweegt, ‘
niet kan vragen, is onzedelijk, dus buiten God. j
Een wáár antirevolutionair revolutioneert niet M
tegen de Grondwet. _ {
· I
1. `·
. (_
Wat is restitutie? Men verstaat er onder: het j
terugbetalen aan de vrije school van de gelden die Qj `
ze den Staat uitspaart. E V
De historie van den eisch van restitutie, welke dien , ,
eisch tevens nader verklaart en naauw zamenhangt H
1n_et de vraag om subsidie, schijnt mij deze: H
_ ln het ontwerp­1857 tot regeling van het lager ij
onderwijs strekkende ter voldoening aan art. 194 der
Grondwet, werd uitzigt tot bekoming van een Rijks- jl
subsidie aan de bijzondere school geopend. Hiervan
was in vorige ontwerpen geen sprake geweest. Het lj
ontwerp­de Kempenaer van. 3 Sept. 1849 behelsde· ii
slechts de vrijstelling van het bijzonder onderwijs.
Het eerste.0ntwerp­van Reenen, van Sept. 1854,. {
bevatte, nevens vrijheid van het bijzonder onderwijs, t .
het beginsel der gemengde school, maar met de be­ ` E
«