HomeRestitutie?Pagina 34

JPEG (Deze pagina), 697.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.35 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

stemt en daarvoor ijvert, doorzie dien eisch goed
in zijn aard en gevolgen, en, zóó gij dan dienover-
eenkomstig verlangt dat de Staat zijn opperschool­
meesterschap late varen, en het onderwijs zoo veel ’
mogelijk overlate aan de Kerk en aan particulier i
initiatief, leg dan de hand op het hart en vraag u
zelve ernstig af, of de weinige activiteit die over ’t
algemeen tot dusver nog voor de oprigting van bij­ ·
zondere lagere scholen wordt aan den dag gelegd, wel Ii
in waarheid voor het grooter deel is te wijten aan
den Staat, aan wien gij thans geld vraagt,`iaan den l
overvloed en de rijke begiftiging va11 openbare scholen f
die hij oprigtP Of gij niet veeleer beterzoudt doen · ï
met diepe schaamte te erkennen dat de gemeente van J
den Heer Jezus Christus, Wiens belijdenis naar de l
Schriften gij met"mij als den eenigen grondslag voor
de opvoeding van het opkomend geslachtaanneemt,
behoudens loffelijke uitzonderingen van enkele leden j ‘ `
Ontzaggelijk flaauw is in de ondersteuning van uwi
onderwijs, en dat zoowel dit gemis eener algemeene
olïervaardigheid, als de liaauwheid in de voortplan­ i
ting van het geloofsbeginsel in het algemeen , de schuld
is van den weinigen voortgang van het vrije, chris- ,
telijke onderwijs. 1
Erkent gij dit, erken dan ook dat gij aan den
Staat geen geld moogt vragen, maar vraag subsidie,
vraag restitutie . .. aan de Kerk! ‘
ARNHEM, Mei 1875.
4