HomeRestitutie?Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 685.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

30 t
zeker, de verwachting gekoesterd dat de openbare
i school, zooals de Grondwet die wenschte ingerigt te
ik hebben, aan allen voldoen zou, voor allen bruik-.
A baar zou zijn, maar men heeft geenszins de gedachte
gehad dat, wanneer die verwachti~ng niet werd ver- '+
wezenlijkt, de Staat daarvan de kosten zou moeten
H betalen. '
ë Integendeel de Staat gaf vrijheid tot het geven
van bijzonder onderwijs en maakte het daarmede
jfï ,,geheel onafhankelijk van het gezag" , vrij van l
Staatszorg, zonder evenwel een Staatstoezigt daar-
aan te onttrekken, en met die vrijheid van Staats-
· zorg is geen betaling van het bijzondere onderwijs
li uit de Staatskas overeen te brengen. j
in.
LP`. .
jl; . Zoo heb ik dan getracht aan te toonen dat de
eisch aan den Staat van restitutie of verpligte sub- . I
sidie, of hoe men de bijdrage aan de bijzondere F
school noemen wil, noch de inwilliging daarvan, met {
onze Grondwet is overeen te brengen. A j
Evenmin is ze met de wet op het lager onderwijs j
Yi van 1557 vereenigbaarzoo min met hare hoofdge­ l
dachte als met hare afzonderlijke bepalingen. Sub-
. ` sidie, facultatief door de gemeente of provincie toe
te staan, laat deze wet slechts toe onder voorwaarde` P
_ dat de gesubsidieerde school hetzelfde karakter drage j
> als de openbare. Hiervan wil de voorstander van ,
` l
l
saw