HomeRestitutie?Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 703.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

` N W ` l 1 j J ` V‘ "iäiä
ze n
_ die welke de behoefte aan dat onderwijs in verband i
‘ met de aanwezigheid van bijzonder onderwijs aan- A i
wijst, dan is hij ook niet tot zoodanige meerdere
uitgaaf bevoegd. l
Gesteld dat de Staat overtuigd wordt van het
groote nut der bijzondere school, ja het bijzonder
onderwijs staatsbelang acht, rnag‘ hij nu uit die j
oorzaak de publieke kas voor dat onderwijs open-
stellen? _
Geenszins, het staatsbelang vindt zijn grens in de
jï j Grondwet. Heeft deze uitdrukkelijk het staatsonderwijs
tot staatsbelang verklaard , zoo is , gelijk we aanwezen , L
de publieke kas slechts voor dat onderwijs open. ï
ll Evenzoo, indien grondwettig slechts in die mate
het openbaar onderwijs staatszorg is, als de behoefte ë
_er aan spreekt in verband met de aanwezigheid van j
bijzondere scholen, zoo mag de Staat voor het Ag
openbaar onderwijs geen meerdere uitgaaf dan deze A _ {
zorg eischt, aan de publieke kas ontleenen en dus ï
ook niet wat hij minder daaraan uitgeeft, uit die
kas voor het bijzonder onderwijs beschikbaar stellen. I
l . Grondwettig z ij n er geen door het bijzonder on- - l
derwijs aan den Staat uitgespaarde gelden. De
Staat spaart niets uit, wat hij niet verpligt zou zijn •
. ‘ ‘ te geven. .
‘ De geheele beweging voor ,,restitutie" rust op de
M door de Grondwet, ja zelfs principiëel door de voor-
‘ standers der vrije school zelven veroordeelde stelling, J
t é