HomeRestitutie?Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 710.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

jl; ‘ . ‘ L
3· jl l { "
F ii 26 r G H
i derwijs, nog beperkt is door de behoefte aan dat
l openbaar onderwijs. De Grondwet heeft wel gezegd: .
i ik, Staat, behoef voor mijne instandhouding dat er
onderwijs zij zooals ik dit het beste acht, maar toch
ï‘ ook: ik dring het niemand op; wilt gij mijn onder'-
wijs niet, het staat u vrij ander mits goed onderwijs, l
n.l. door bekwame en zedelijke onderwijzers en onder
Mx? mijn toezigt gegeven, te verkiezen. °;
t Hierin ligt duidelijk opgesloten dat volgens de E
Grondwet de Staat in zijn zorg voor openbaar onder-
U wijs rekenen mag met het bestaan van bijzondere ‘i
l .., scholen: d. i. met de behoefte aan openbaar onder-
wijs, 0. a. afgemeten naar het gebruik dat van bij-
l zonder onderwijs wordt gemaakt. Heeft dit laatste
j _ in deze of gene gemeente een hooge vlugt genomen
i gelijk bijv. te Rotterdam en i11 meer groote gemeenten
het geval is, dan is de Staatspligt voor het openbaar
i onderwijs in die gemeenten zooveel te beperkter. Bij ,
G de beoordeeling der vraag of het getal openbare j
scholen voldoende is, brengt de overheid aldaar in j'
aanmerking, in hoeverre het aanwezige bijzonder on- lj ­
Qi derwijs eene vermeerdering van openbaar onder-
wijs noodig maakt. i
Dit rekenen met bijzondere scholen is een feit,
dat bestaat, ook afgezien van de vraag of in elke j
gemeente min stens één openbare school moet j
zijn. En niemand heeft nog den aldus gevestigden `l
i · toestand met de Grondwet onvereenigbaar geacht.
l