HomeRestitutie?Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 671.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

zwaard door verhooging 1) van belasting, zoo beschikt
de Staat niettemin over de publieke kas, waarvan
immers belasting een hoofdelement uitmaakt. -
j De bijzondere school, beweert men verder, spaart ‘
+’ de overheid geld uit, in dien zin dat zij de kosten ·
voor het openbaar onderwijs vermindert.
j Doch dit feit, zeide ik, vestigt geen regt voor de _
N bijzondere school om eene bijdrage van den Staat te
eischen noch de bevoegdheid voor den Staat om die ‘
te geven, en wel omdat de Staat bij zijne zorg voor
4 het openbaar onderwijs grondwettig rekenen mag en
moet met het bestaan van bijzondere scholen.
De Grondwet heeft aan het bijzonder onderwijs
regt van bestaan gegeven, en het geven daarvan vrn
i verklaard. Doch dit niet alleen, zij heeft, ofschoon
voorschrijvende dat er overal van overheidswege vol- ‘
doend openbaar lager onderwijs zal worden gegeven,
‘, en ofschoon Hinke ‘mededinging van de openbare
n school met de bijzondere beoogende, nogtans geen
jl Staatsmonopolie van onderwijs gewild. Zij heeft alle
fi ` waarde aan goed bijzonder onderwijs toegekend en
jj dit volstrekt niet willen verdringen.
{ Hieruit volgt dat de Staatszorg voor het onderwijs ,
j behalve gelijk wij reeds zagen tot het openbaar on- f
. 1) rot verho ng ing van belasting nnn na bij nnsmntin nnim komen
j en daarin zouden de vnnmnnanin van bijzonder- onderwijs zelven moeten r
deelen. zin Mn. P. P. van Bnnnn, Eene pnniaanninn beschouwing van bnn
restitutiestelsel, 1875. ·
j V l
*· .