HomeRestitutie?Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 694.19 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

LQ; ` ï
lïïïi . 24 ~ i
l de Grondwet uitdrukkelijk gewilde , eigene scholen li
ik naar eigen begrip en niet slechts de zorg dat er
[ in den lande goed onderwijs gegeven worde; hier- _
mede is eene zelfstandige zorg , beschikking uit dei ,
publieke kas medebrengende , voor het bijzonder +’
onderwijs dat niet behoeft te voldoen aan het Staats-
· idée , uitgesloten. j
In het beschikken over de publieke kas, zeide '
·­* ik verder , is de overheid naar ons hedendaagsch
y~ Staatsregt beperkt door de bevoegdheid die zij heeft,
‘ en die zij ontleent aan de Grondwet. i
Staatsregtelijke bevoegdheid is bepaald .door de
to ek e nn i n g dier bevoegdheid. Dit is eigen aan
if het Constitutioneel stelsel van onzen tijd. De magt _
ï ` moet gegeven, toegekend zijn. De over-
j ; heid kan alzoo niet het geheele onderwijs tot hare
zorg maken, wanneer uitdrukkelijk slechts het open-
bare bij de grondwet aan hare zorg is toevertrouwd. _
Het beschikken over de publieke kasidus, waarin
zich die zorg onder anderen openbaart, kan niet E
E buiten die zorg worden uitgestrekt maar is daarin j
‘j grondwettig begrensd. De eisch van restitutie is
V inderdaad. gegrond op het begrip van een finan- l
’ tieel Staats­alvermogen dat bij ons Staatsregt onbe-
kend is.
Het doet er ook niet toe hoe de Staat aan het ‘ e
geld dat hij in dat stelsel zou moeten uitkeeren, komt. l
_ Worden de ingezetenen dus met dien last be-
V F
»