HomeRestitutie?Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 698.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

laatste woord iets anders te lezen dan erin het eerste
ti en tweede lid onder werd verstaan; men heeft hier
eenvoudig te denken aan een pleonasme dat de be-
doeling van het voorgaande moet versterken.
En hierin, in deze verklaring: van overheids- i
wege, ligt nog eene andere verklaring van openbaar
onderwijs besloten. Vooreerst namelijk zulk onderwijs j
dat wordt ingerigt: met eerbiediging van ieders gods- 1 ‘
dienstige begrippen, een onderwijs dat zich niet -­­
gelijk het bijzondere kan doen ­- begeeft op het
terrein der godsdienstige begrippen (Mem. v. Toel.).
Doch ten andere hangt met de aangegeven verklaring
zamen de onderscheiding die tusschen openbaar en
°‘ bijzonder onderwijs is gemaakt in de sehoolwet van
jl 1806, waar openbare scholen zijn alle, die uit eenige
publieke kas onderhouden` of ondersteund worden.
jl Deze verklaring is wel niet bij de Grondwet van
E 1848 overgenomen, maar het: van overheidswege E j j
brengt toch de bekostiging van het openbaar onder- lj
wijs uit de publieke kas mede.
Uitkeering aan bijzonder - dat is dus: niet `I'
g van overheidswege gegeven onderwijs - kan der- ;
i halve geen zorg voor openbaar onderwijs zijn. j
Integendeel, door zoodanige uitkeering wordt t
i aan het openbaar onderwijs behoorlijke zorg ont- A
T trokken.
Het stelsel der Grondwet is, volgens de Memorie
van beantwoording op art. 194, het openbaar onder-