HomeRestitutie?Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 623.33 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

Niemand zal het beweren.
Wat toch is openbaar onderwijs in den zin der
' Grondwet?
Is dit: onderwijs voor allen toegankelijk en bruik-
=° baar voor allen? Of is het gebezigd in tegenstelling
van huisselijk onderwijs? Het is beweerd, toch
ten onregte. De geschiedenis van de wording van het
* Grondwetsartikel wijst duidelijk aan, dat men er een
andere beteekenis aan moet hechten. ,,Publiek onder-
wijs -- aldus wordt het in het verslag tot het ont-
­A werp der Staatscommissie van 17 Maart 1848 be-
;j paald ­-­ is dat hetwelk van Overheidswege
§ wordt gegeven." ·
i· En in overeenstemming daarmede wordt in de
Memorie van Toelichting tot het Regerings­ontwerp
openbaar onderwijs genoemd: ,,door den Staat
1 ingesteld, aangekweekt, aanbevolen en
A { beschermd?
Ii ln denzelfden zin wordt het door Thorbecke 1)
verklaard. A
"' Nu is wel in 1848 0. a. de derde alinea in het
i artikel bijgevoegd, luidende: "Er wordt overal in het
Rijk van overheidswege voldoend openbaar lager onder- j
[ wijs gegeven", zoodat men aldaar de woorden: van l
‘ 'j overheidswege en openbaar naast elkander .
vindt gebezigd, doch dit geeft geen regt om in het
1) Aant. op de Grondwet, 26 mg. II bi. 295.
l
l