HomeRestitutie?Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 655.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

20 r
` . `1
Voor zooveel noodig zal ik thans het hier betoogde `X
nader toelichten. f
Staatszorg, zeide ik, is naar onze Grondwet I j
I niet het onderwijs, maar slechts het openbaar Q
l onderwijs. "
j De eerste alinea van art. 194 zegt het uitdruk-
t kelijk: Het openbaar onderwns. ..
Wettelijke regeling van de inrigting van het Y
onderwijs heeft volgens de tweede alinea slechts plaats
van het openbaar onderwijs.
De derde alinea verklaart het geven van onder- j
g wijs, dus ook het bijzondere, vrij, doch: be- F]
i houdens toezigt der overheid en onderzoek naar be- il
i kwaamheid en zedelijkheid. "`
j Toezigt is iets anders dan zorg. Zorg onderstelt
j verpligting om zelf te handelen, toezigt alleen het waken l
dat zij die te handelen hebben, dit doen ofwel, gelijk l
hier, dat zij binnen de perken blijven, rn. a. w. zorg A g
beteekent hier zelf onderwijs geven of doen geven, g- ii
toezigt daarentegen: het waken dat zij die onderwijs
geven , zich houden binnen de palen van gehoor- jl
F zaamheid aan de wet. Dat in het laatste niet ligt
. opgesloten eene openstelling der publieke kas voor
‘ het onderwijs, gevoelt een ieder. f
Dit behoort slechts in de zorge voor het onder- u lj
a Wijs te huis.
l Is nu uitkeering aan de bijzondere school uit de ’,
j publieke kas: zorg voor openbaar onderwijs?
l