HomeRestitutie?Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 655.39 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

K 19
i aan de overheid opgedragen, zoo kan deze slechts
ten behoeve van het laatstgenoemd onderwijs over de
i publieke kas beschikken, en is zij onbevoegd om op
de schouders der belastingschuldige ingezetenen die
‘ · deze kas moeten voorzien, de kosten van bijzonder
onderwijs geheel of gedeeltelijk te leggen.
¤ Maar, zegt men, de bijzondere school spaart aan
* de overheid geld uit.
. Volkomen waar , in dien zin namelijk dat, hoe meer .
i bijzondere scholen er zijn en hoe beter ze zijn , des te
_· 4 minder het openbaar onderwijs aan den Staat kost. J
i Doch dit feit vestigt geen regt voor de bijzondere
f school om eene bijdrage van den Staat te eischen
i noch de bevoegdheid voor den Staat, om die te
ik .gGV6H.
Waarom niet?
Omdat de Staat bij zijne zorg voor het openbaar
_ i ij onderwijs grondwettig rekenen mag en moet met het
bestaan van bijzondere scholen.
De eisch van restitutie als een regt, rust -0p de
in dwaling dat de overheid volgens de Grondwet ver- .
E pligt zou zijn tot een zóódanige uitgaaf voor heten-
: wijs, als het gevolg zou zijn wanneer er in ’t geheel
i geen bijzonder onderwijs ware.
_ Deze verpligting bestaat evenwel voor de overheid .
W t naa1· ons Staatsregt niet.
{ Dus evenmin kan hare bevoegdheid om zoo- `
danige uitgaaf te doen, worden aangenomen.
l
l ï