HomeRestitutie?Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 693.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

E is e j i
* toezigt der overheid, en bovendien, voor zoover het ° l
l middelbaar en lager onderwijs betreft, behoudens het
f onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid des r
H onderwijzers; het een en ander door de wet te
regelen. _ l
,,De Koning doet van den staat der hooge­_, mid-
ii delbare en lagere scholen jaarlijks een uitvoerig ver- j
f slag aan de Staten­Generaal geven."
Wat- blijkt uit deze bepalingen?
,· Dit, dat voorwerp van aanhoudende zorg der
Regering slechts is het openbaar onderwijs; op
het bijzonder onderwijs oefentde overheid slechts
° toezigt uit, en zij onderzoekt de bekwaamheid en
zedelijkheid der onderwijzers voor het middelbaar en Q
i het lager onderwijs, terwijl van alle scholen jaarlijks Vr
l verslag wordt gedaan. j.
l De Staatszorg omvat alzoo geenszins het geheele f
onderwijs, maar slechts het openbaar onderwijs.
Het verleenen eener bijdrage aan de bijzondere ‘
school, gelijk ze verlangd wordt, is niet zorg voor het A
E openbaar-, maar zorg voor het bijzonder onderwijs.
ik In het beschikken over de publieke kas is de .
overheid evenwel naar ons hedendaagsch Staatsregt E
beperkt door de bevoegdheid die zij heeft en die zij
ontleent aan de Grondwet. i`
Heeft deze het bijzonder onderwijs overgelaten "
aan kerkgenootschappen of andere particuliere krach­ ‘ j
ten, en alleen de zorg voor het openbaar onderwijs
l
l ï