HomeRestitutie?Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 635.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

_ 17
)« en het Weekblad voor de Burgerlijke Administratie i >ë’
No. 1349, enz. ii
11.
Ik kom tot de vraag zelve:
#1 •.
7 g Laat de Grondwet toe dat eene bijdrage aan de
g, bijzondere school in den vorm van restitutie, uit- of
`i afkoo , verdeelinv van kosten subsidie of hoe men
Q 5 3
' de zaak noemen wil, uit Staats­kas I) worde gegeven?
l Het antwoord is ontkennend.
‘ Ik ga dit thans aantoonen. r
i Van het onderwijs handelt art. 194 der Grondwet i
s in dezer voege: .
,,Het openbaar onderwijs is een voorwerp van de
aanhoudende zorg der Regering.
,,De inrigting van het openbaar onderwijs wordt,
i met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen,
door de wet geregeld.
,,Er wordt overal in het Rijk van overheidswege.
­‘ voldoend openbaar lager onderwijs gegeven.
"Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het
1) De lezer zal bemerken dat in dit geschrift de uitdrukkingen Staat,
Staatskas, Staatszorg, enz. worden gebruikt, ofschoon de wet op het
lager onderwijs van 1857 de kosten daarvan op de gemeente heeft ge-
legd. Kortheidshalve heb ik gemeend in de gewoonlijk gebezigde termino-
logie te moeten blijven. De gemeente treedt hier trouwens niet op als j
autonomisch, zelfstandig ligchaam, maar als organisch gronddeel van den
Staat, terwijl ook in de Grondwet zelve, alleen van Regering, van
regeling bij de (Lauds)wet, en van Overheidswege, en niet van ge-
meente wordt gesproken. _
2
l