HomeRestitutie?Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 646.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

16) . s
; vrije scholen in haar ressort de gelden terug, die `
. deze haar uitsparen.
, "Subsidie is een aalmoes 1); restitutie een kwij-
· j ting van voor een ander gedane uitga-
ven ..... " ` ¢»
In het N°. van 28 April is dit restitutiestelsel nader ik
i uitgewerkt.
Bestrijding vond dit stelsel, zooals deze sub- 1
sidieering thans onder een nieuwen naam wordt
voorgedragen, reeds in 1867 0. a. bij Mr. van Bem­ A I
melen 2), in de Tweede Kamer den 6 December ·
· 1873 bij Godefroi en den Minister Geertsema, en j
· den 8 December 1874 bij Kappeyne van de Coppello ,
V A Wintgens en Godefroi , terwijl de Minister Heemskerk
I A er zich niet over uitliet. De ongrondwettigheid van
" den eisch werd daarbij door den een meer door den s
j u ander minder in het licht gesteld.
Hetzelfde vond plaats in dag- en weekbladen,
afzonderlijke geschriften en in meetings over het I
onderwijs. Ik wijs o. a. op de brochure van G. J. i
1 Grashuis : Vóór of tegen restitutie? 3), op de meeting
te Amsterdam van de Vereeniging tot bevordering
V van Volksonderwijs 4), op de Gemeentestem No. 1232
1) Deze qualiücatie is verre van juist. Subsidie behoeft geen aalmoes
te zijn en verplig te subsidie is het nimmer.
2) Bïjar. simsbesiuur xiv blz. 151 voigg. ·
8) Leiden, 1875.
4) Handelsblad 4 April 1875.