HomeRestitutie?Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 684.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

( _ 15
die in de schooljaren vallen, dan zou uw gemeente- ri
bestuur derhalve tien scholen, elk voor vijf honderd v
’ kinderen, moeten openen. De bouw dezer scholen
zou op vijf tonnen gouds, haar instandhouding op
j zeventig duizend gulden ’s jaars te staan komen.
i Ongeveer één to nne gouds zou uw gemeenteraad
dan jaarlijks voor lager onderwijs hebben te voteeren. ‘
" ,,Die `uitgaaf zou dan niet afhangen van de wille-
keur uwer gemeenteraadsleden, maar hun door de
wet geboden zijn. .
,,Nu wil het geval echter, dat het vrije onderwijs
` in uwe gemeente zekere vlucht nam. Zoo zeer won
het zelfs allengs in kracht, dat de helft der kinderen, i
die in de schooljaren vallen, op de banken der vrije
scholen deugdelijk en volgens de wet voldoend onder-
wijs ontvingen. Dit maakt dat uw Gemeenteraad, in
steê van voor vijf duizend kinderen tien scholen, nu
slechts voor vijf en twintig honderd kinderen vijf t
` _ scholen heeft in stand te houden, en dat hij voor zijn
lager onderwijs slechts vijftig duizend gulden,
in steê van een tonne gouds heeft uit te geven.
",,Deze kosten zijn hem uitgespaard door de ouders,
die vrije scholen oprichtten ..... ‘
,,Naar recht en billijkheid behooren deze beschouwd
te worden als een uitgave waartoe de Gemeente
verplicht is, en waarvan ze thans slechts door een i
i` toevallige omstandigheid wordt ontheven .....
"Elke gemeente betale (dus) aan de gezamenlijke