HomeRestitutie?Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 668.33 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

ïï . 14 {
; «gemeente‘ betaalt wat de gemeente daardoor aan
; kosten uitwint.
. 'In den gemeenteraad van Groningen werd in het ’
` j vorige jaar dit denkbeeld aangedrongen door den heer
de Mol Moncourt. l
_ Mr. Savornin ­Lohman beval het aan in zijn boven A
i aangehaald geschrifti
Op de vergadering der Vereeniging voor Christelijk-
rnationaal Onderwijs van 5 Junij 1874 werd het mede
i voorgesteld. i
j Dr. A. Kuyper stond het voor in de Tweede Ka-
; mer in de zitting van 7 December 1874 bij de ‘
1 beraadslaging over de Staatsbegrooting, en voorts in
1 de Standaard (Nos. van 3 Maart en 28 April j.l.,
j later met meer andere artikelen afzonderlijk uitge-
A j geven), terwijl het verder door onderscheidene dag- `‘`_
jj en weekbladen en in meerdere geschriften en op
meetings is besproken , verdedigd of bestreden.
In de Standaard (N°. van 3 Maart) is de eisch ‘ _
/ i aldus (in hoofdzaak) gesteld en verklaard:
i "Als we van restitutie spreken, bedoelen we
uitsluitend: een terugbetalen aan de vrije school van
de gelden, die ze den Staat uitspaart.
1 ` ,,Op den Staat rust, zoolang art. 194 der Grondwet
kracht blijft behouden, de verplichting om in alle ‘
-gemeenten des Rijks een voor de bevolking en de
behoefte voldoend schoolwezen in stand te houden. 1
"Stel, in uw gemeente zijn vijf duizend kinderen,