HomeRestitutie?Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 694.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

_` · 13 ' .
9 April het eerst van allen, onder dezen nieuweir (
naam) het denkbeeld van ,,restitutie" geop-
perd door den Jezuïetenpater van Gestel.
In de Tweede Kamer werd het voorgestaan in de
_ zitting van 6 December 1873 bij de behandeling
jl der Staatsbegrooting door den heer Messchert van
Vollenhoven, die het van gemeentewege dragen van
‘ een deel der kosten van het bijzonder onderwijs,
zeer goed te rijmen achtte met een gezonde uit-
legging van art. 194 derde lid der grondwet, vol- ­ A
gens hetwelk overal in het Rijk van overheidswege
voldoend openbaar lager onderwijs moet worden
gegeven; ja hij meende dat men op die wijze alleen u i
ii eenigzins zou kunnen voldoen aan die grondwetsbe­-
_ paling, want dat openbaar onderwijs moest toch
voldo end zijn, d. i. volgens hem niet alleen
” = wat het gehalte van het onderwijs, de bekwaamheid
+ van de onderwijzers, of de inrigting van de scholen
" ( betreft, maar ook v o l d o e n d aan hetgeen vooraf- `
gaat, n. l. aan de eerbiediging van de godsdienstige
begrippen, en dit was juist op de gemengde school
j eene onmogelijkheid.
j Als voorbeeld van eene dergelijke restitutie, door
i hem ook afkoop of uitko0pgenoemd,noemde'
· l1ij de overeenkomst tusschen het gemeentebestuur
van Amsterdam en de Israëlitische armbesturen,
aan welke , omdat zij haar eigen armeninrigtingen,
j gasthuis en krankzinnigengesticht bekostigen, de
<
l