HomeRestitutie?Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 671.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

­ 11
evenwel buiten de wetgevende magt, en wel onder
den naam van Restitutie.
Het voorstel­de Brauw namelijk van 13 Mei 1867
gaf den geleerden GRATAMA, Hoogleeraar in de Reg- .
‘.» ten te Groningen , wel eens ,,den Hollandschen Stahl"
jj. genoemd 1), aanleiding om in de vergadering der
pi ·» Vereeniging voor Christelijk­Nationaa.l Schoo1onder­
jl wijs, den 23 Mei daaraanvolgende te Leeuwarden
gehouden, eene beoordeeling van het voorstel te ge-
ven, een ander voorstel te doen en een Wetenschap- i j
pelijk advies -- in stellingen -­- over de schoolkwestie l
te leveren 2). `
· ,, Dit andere voorstel luidt: V
1°; Verpligte subsidie der gemeenten aan alle-.
" · bijzondere scholen, die een zeker getal, bijv. 25 V
j leerlingen hebben, en welker onderwijs beantwoordt
aan alle eisohen en waarborgen van degelijkheid , .
die de overheid voor hare scholen stelt.
i 2°. Aan elke bijzondere school wordt. voor elk
X kind dat haar bezoekt eene zelfde bepaalde som uit-
j gekeerd. Die som wordt bepaald door het bedrag I
j i 1) Mr. P. van Bemmelen, in Bijdragen Staatsbestuur, XVI bladz. 152. i
· 2) Zie de ,,Berigten der Vereeniging v. christ. nat. schoolonderwijs van
Y 1867, en het geschrift van Mr. Gratama, ,,Subsidie aan bizondere scholen,"
_ Groningen 1868, aangehaald door Mr. A. F. de Savornin Lohman, in; De
Staatsschool en de Roomsche Kerk. Utrecht 1875 bladz. 88, Ik citeer
j D naar Mr. van Bemmelcn in Bijdr. XIV bladz. 151 en volgg. Vruchteloost
heb ik getracht het uitverkochte evengemeld geschrift van Mr. Gratame
j magtig te worden.
!
l
g 7