HomeRestitutie?Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 686.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

if 10
» in zijne gevolgen tot regtstreeksche verkrachting der
_ Grondwet leiden kon en moest, en dat het buiten-
i dien met den geest dier Grondwet niet was overeen
te brengen. Tot ontvolking der openbare school ten
, gevolge der subsidie aan de bijzondere scholen. ~­;,
. strekte het voorstel, zóó zelfs dat de sluiting er van _
i daarin werd geregeld, en die sluiting was met het .
` gebiedend voorschrift van art. 194 der Grondwet, il
‘ volgens hetwelk overal in het Rijk van overheids- `
i wege openbaar onderwijs wordt gegeven, in strijd.,
_ Met den geest der Grondwet was ten andere het
` voorstel in strijd, omdat het `grondwettige stelsel
i der openbare gemengde school, geregeld met eer- _ iq
biediging van ieders godsdienstige begrippen, daar-
door werd verbroken 1). al ,
T Dit Voorloopig Verslag werd door den voorsteller
niet beantwoord en de zaak bleef dus rusten.
i Sedert is geen voorstel tot subsidieering van bij-·
zondere scholen ingediend. Het ontwerp van den i
i Minister Heemskerk van 28 April 1868 hield andere ‘
wetswijzigingen in en bleef ook buiten behandeling. i
Thans is echter de vraag om subsidie wederom ·ï-je
` met groote kracht aan de orde gesteld, voor alsnog
-­- 7
. l) Zie ook Mr. P. van Bemmelen, Het Ongrondwettige, tot slooping l
der openbare lagere scholen strekkende wetsvoorstel van Jhr. Mr. W. M.
ao Brauw, Alkmaar 1867; voorts Jhr. Mr. o. ao Jonge, in het tijdschrift i
. Bijdr. smotobootoor ooo. Xiv bioaz. 1 vlgg. j
l
‘ ii