HomeRestitutie?Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 709.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

•• i 9 K V.
brengt 0. a.. mede, dat op die gesubsidieerde scho-
len niets mag worden geleerd, gedaan of toegelaten _
i wat strijdig is met den eerbied, verschuldigd aan de h
godsdienstige begrippen van andersdenkenden.
Y _ Volgens art. 71 mogen verder de subsidiën, tot
dus ver verleend, niet langer dan nog éénjaar wor- [
den uitgekeerd, zoo de scholen niet beantwoorden j
i aan de zoo even genoemde voorwaarden van art. 3. 1
Sedert de invoering der wet van 1857, zijn eohter
de stemmen voor bedeeling van het bijzonder onder- u
wijs in geld door den Staat niet tot zwijgen gekomen. .
ll Mr. Groen van Prinsterer vroeg (in zijne Studiën E
en Schetsen ter schoolwetsherziening) in 1865, s-ubsi­
jj diair in deivierde plaats , subsidiën voor de ohriste­ i
lijke bijzondere scholen. i
· In een wetsontwerp geformuleerd, werd gemeente-
subsidie gevraagd door Jhr. Mr. W. M. de Brauw den
j I 13 Mei 1867, op de voorwaarden als daarbij om-
‘ i' schreven, met openstelling van hooger beroep bij
weigering van subsidie, en met sluiting der open-
bare school zoo die, ten gevolge van het ontstaan
van büzondere scholen in eenige gemeente, niet of
zeer weinig meer zou worden bezocht. A ‘
j Blijkens het uitvoerig Voorloopig Verslag door de
· Tweede Kamer den 29 Junij 1867 over het voorstel .
, de Brauw uitgebragt, waren de bezwaren daartegen
zeer ernstig en menigvuldig, en daaronder werd o. a.
van hoog gewigt geacht het bezwaar dat het voorstel
•» j
H
ï
* l