HomeRestitutie?Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 715.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

· ’ 8 K •» i
deed 0. a. ïeen beroep op de bij de Grondwet ge-
handhaafde vrijheid van het geweten en vrijheid van _
' onderwijs, en merkte daarbij op dat, wanneer erkend
. werd dat de gemengde openbare school aan niemand
. mogt worden -opgedrongen ook om het bestaan der v
· gemoedsbezwaren, daaruit volgde dat men hen die
ze hadden ook moest te gemoet ko1nen, hetgeen den
i Staat niet verboden was, terwijl bovendien de subsi- i
diën niet zouden strekken tot verzwakking van het
openbaar onderwijs, maar integendeel tot ondersteu-
ning en versterking daarvan.
ii De bepaling werd evenwel, in stemming gebragt,
verworpen, en wel met algemeene stemmen.
Het stelsel der gemengde openbare school bleef ij
daardoor ongeschonden in de wet, en wat daarin
nog voorkomt omtrent subsidiën, hoewel naar "
j _ mijn inzien evenmin als de bovengenoemde, verwor­ I
‘ pen bepaling, met de Grondwet overeen te brengen, ,g
randt echter d at stelsel niet aan. Immers aan de ` L
bepaling van art. 3 der wet van 1857, dat aan
i i bijzondere scholen van wege de gemeente of provincie
subsidie kan worden verleend, onder zoodanige voor-
waarden, als het gemeente- of provinciaal bestuur
noodig acht, is deze alinea toegevoegd: "De aldus b
gesubsidieerde scholen zijn toegankelijk voor alle ·
kinderen, zonder onderscheid van godsdienstige ge-
zindheid. Het lSt‘= en 2de lid van art. 23 zijn op die
scholen toepasselijk," en deze toepasselijkverklaring
•»
F

2