HomeDe wet van 28 april 1876 en de algemeene geschiedenisPagina 9

JPEG (Deze pagina), 728.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.28 MB

PDF (Volledig document), 19.82 MB

' - 7
E is, mag wordengeacht, daardoor een tamelijk goed begrip
te hebben gekregen van hetgeen die wetenschap in zich
` sluit. Daarbij komt, dat niet alleen de inhoud der Oude
H Historie een andere is, dan die der Middeleeuwen en van
, de Nieuwe Geschiedenis, maar dat er ook aanmerkelijk ver-
· E schil bestaat met betrekking tot de bronnen, waaruit zij is
te putten, en tot de methode der beoefening.
, Met hetzelfde euvel, als de doctor in de klassieke letter-
i knnde, slechts gedeeltelijke kennis, zal, hoewel niet in
dezelfde mate, de aanstaande doctor in de Nederlandsche
. letterkunde evenzeer behebt zijn. Wat toch ook geen licht-
, zijde is, noch de doctor in de klassieke letterkunde, noch
J die in de Nederlandsche letterkunde - de namen der graden
alreede duiden het aan -­- wordt door de wet of door het
examenstatuut ertoe gebracht, het vak der Historie als zijn
uitsluitende of ook maar als zijn hoofdstudie aan te merken.
Kenmerkt zich nog de eisch omtrent dat gedeelte der Ge-
schiedenis, hetwelk den toekomstigen doctor in de klassieke
letterkunde wordt aangewezen, als een natuurlijke, met het
oog op den titel zichzelf rechtvaardigende vordering, anders
is het bij het andere doctoraat. Hier doet zich als vanzelf
de vraag op, waarom zal de man, die verplicht wordt, zijn
‘ _ tijd aan het aanleeren van zooveel talen te wijden en die
zich voorstelt, een taalman te worden, ook nog worden ge- _
dwongen, een vak, daarmede weinig ofniet samenhangende, W
te beoefenen.
Hoe men het ook keere of wende, de slotsom is, dunkt
mij, deze: de artikelen van de wet en van het examenstatuut E,
werken den opbouw der historische wetenschap en de ver-
levendiging der grondige studie van dit vak geenszins in de
_ - hand. Geheel heeft men voorbijgezien, dat voor het recht
verstand van één der bestanddeelen van de Geschiedenis een
zekere kennis van ’t geheel onmisbaar is. Het is inderdaad,
J
TI
l
· · ll