HomeDe wet van 28 april 1876 en de algemeene geschiedenisPagina 8

JPEG (Deze pagina), 724.65 KB

TIFF (Deze pagina), 5.28 MB

PDF (Volledig document), 19.82 MB

I I I . 6 _
deelachtig worden, .toonen, geheelenal te hebben geleerd,
‘ wat·zij aan anderen zullen hebben mede te deelen.
Q Mij komt het voor, dat het punt, waarop ik wijs, een ‘
i leemte is in de wet, een leemte, die had kunnen wo1·den G
voorkomen, indien men voor de Geschiedenis had gedaan, A
l wat men voor de taal- en letterkunde van den Oost­Indischen .
Archipel heeft over gehad. Ik zie niet in, wat ertegen pleit.
;· Ook al ware een doctorale graad in de Geschiedenis door y
deze wet bereikbaar gesteld, men zou niet hebben behoeven `
I te vreezen, dat de aandrang der daarnaar jagende Neder-
l landers zoo groot was geworden, dat in de Academiesteden _
de ,,cubicula locanda" niet toereikend waren geweest, om r
hen op te nemen, de gehoorzalen, voor de voordrachten «ï
bestemd, te klein, om de schare een behoorlijke plaats te
jj verzekeren. E 1 ·
j Zegt men wellicht, dat, uit hoofde van de uitgestrektheid
van het veld der Historie, verdeeling van den arbeid hier
I raadzaam was, dan, geloof ik, had deze bewering, zoo zij
gegrond is, tot het nemen van andere maatregelen moeten
leiden. Zij had er juist toe behooren te voeren, dat de be-
Y oefening der Geschiedenis, als een op zichzelf staand geheel,
l mogelijk werd gemaakt; dat zij, die verlangen zich uitslui-
{ . tend of hoofdzakelijk aan deze studie te wijden, geenszins · _
werden verplicht, te veel tijd aan andereivakken te wijden;
., m. a. w., dat er een doctoraat in de Historie ware ontstaan.
i Immers, ook bij de andere wetenschappen tracht de wet dit
doeleinde te bevorderen, dat het vak, menschelijker wijs
gesproken, in zijn geheel het eigendom worde van hen, die
er zich op toeleggen.
Zooals nu de voorschriften luiden, is datgene, dat onder
G de eischen voor de examina van het doctoraat in de klassieke
j letterkunde voorkomt, een te gering bestanddeel van ’t gansche l
vak der Geschiedenis, dan_ dat hij, die in dat deel te huis