HomeDe wet van 28 april 1876 en de algemeene geschiedenisPagina 6

JPEG (Deze pagina), 716.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.31 MB

PDF (Volledig document), 19.82 MB

V
opzichten voldoet aan ’t geen men billijkerwijze had mogen
verlangen. Slechts op één punt zal ik wijzen. Niet geheel
voldaan is ’t aan ’t geen zij, die de belangen voorstaan van _
de wetenschap der Geschiedenis, hadden gemeend te mogen
verwachten of vragen. Er zal - het is waar - volgens art.
42, sub 5, aan elke universiteit onderricht worden gegeven
in de Algemeene Historie. Maar in art. 83 mist men'; bij
de optelling der verkrijgbaar gestelde doctoraten, terwijl j
men er b. v. een heeft voor de wijsbegeerte en een voor de V X
taal- en letterkunde van den Oost­Indischen Archipel, een
doctoralen graad voor het vak der Geschiedenis. Noch de
minister, noch de Tweede Kamer schijnen dit doctoraat te
hebben gewild. Waarom niet? Zegge het wie het vermag. .2
Naar ik wel eens heb gehoord, was m`e11 beducht voor te
groote vermenigvuldiging der doctoraten. Doch, dan rijst G
de vraag, wat de Historie heeft misdreven, dat haar heeft
doen uitkiezen, om het offer te zijn van die vrees. Voor G
bijna alles een doctoraat, ook voor de wijsbegeerte, alleen
niet voor de Historie, die ook tot zekere hoogte wijsbegeerte
is. Voorwaar, het gaat dit vak als in der tijd het landschap
_ Drente, dat, terwijl. de zeven broeders als koningen op
zeven tronen zaten, was buitengesloten en, wanneer het '
aanklopte, geen gehoor verkreeg.
Bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur is vast- ,
gesteld, dat zij, die naar den doctoralen graad in de klas-
sieke letterkunde staan, zullen hebben te toonen, dat zij
de noodige kennis bezitten van de Algemeene Geschiedenis
der oudheid; zij, die het doctoraat in de Nederlandsche
letterkunde willen verwerven, ’t bewijs moeten geven van ken-
nis der Historie van de Middeleeuwen en van den Nieuwen
Tijd. Door deze bepaling is, als met een bijl of snijdend
zwaard, een wetenschap, die een geheel is, midden door-
gehouwen. Beperkt men zich tot de personen, die overeen-