HomeDe wet van 28 april 1876 en de algemeene geschiedenisPagina 27

JPEG (Deze pagina), 696.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.05 MB

PDF (Volledig document), 19.82 MB

‘ Z E 25
historische critiek in ’t leven riepen, nog was de bodem niet
zóó ontgonnen, dat men de hand durfde slaan aan ’t her-
- nieuwen van het werk, dat Polybius had ter hand ge-
~ i nomen. ·
Q En in Duitschland, èn in Engeland, èn in Frankrijk, èn
in Nederland, èn elders had reeds menig voortreffelijk werk
i over de nationale geschiedenis de schrijftafel verlaten en zijn
weg onder ’t publiek gevonden, toen de eerstelingen op het
veld der Algemeene Historie, de verwezenlijking van ’t vol-
ledige begrip van dien term nabijkomende, pas begonnen
op te dagen. Twee namen zijn eervol te herdenken als die
i l van hen, welke de voorgangers waren van HEEREN en van wie
hem zijn nagetreden. Het zijn die- van Jormiv onnrsmorn
i GAMEEER, overleden in 1799, en van Aueuscr Lnnwre
‘ j SGHLöZER, overleden ia 1809, beiden hoogleeraar te Göt-
tingen. Deze twee mannen , wier namen en verdiensten in
den tijd, dien wij beleven, met den vloek der vergetelheid
E bedreigd schijnen, hebben de grondslagen gelegd, waarop
de tegenwoordige bloei der historische wetenschap, die het
geheel poogt te omvatten, rust. Hun optreden was een
- Z · keerpunt in den voortgang van het historieschrijven. Zij zijn _
het, die de hoofdregels hebben verkondigd dezer,werkzaam­
· p heid, die zoowel kunst is als wetenschappelijke arbeid. Zijn
;‘ er, voordat zij leefden en werkten, kiemen in dien boom-
i gaard ontsproten, eerst aan hun inspanning heeft men ‘
knoppen en bloesems te danken gehad, terwijl onze eeuw »
de rijpe vruchten maar voor het plukken heeft en meer en
meer zal hebben. Zij vooral hebben er den stoot aan ge-
geven, dat de geschiedenis niet langer is, als nog vóór ruim j
een eeuw, de dienares der theologie en der philologie, maar
I een z`elfstandige wetenschap; niet langer middel, maar doel.
Vóór hen miste men den vrijen blik over den ganschen
omvang van het vak en waren vaste gezichtspunten een