HomeDe wet van 28 april 1876 en de algemeene geschiedenisPagina 24

JPEG (Deze pagina), 736.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.20 MB

PDF (Volledig document), 19.82 MB

l ,
22 D
K zin der gebeurtenissen worde opgespoord, dat dg hjgigg. _
jl rische denkbeelden recht helder uitkomen, dat de wetten, ‘
', inzoover zij er zijn en kunnen worden opgedolven, die den .·
i gang der menschelijke gebeurtenissen beheerschen, worden `
in ’t licht gesteld. Dit alles is niet de taak van de wijsbe­ f°
l geerte der geschiedenis, maar van de historische wetenschap.
l Tot haar werkkring behoort het, een organisch en goed
j sluitend geheel der historische verschijnsels samen te stellen;
p ze, door het middel hunner natuurlijke verwantschap en ia
g" betrekking, aaneen te verbinden; van verschijnsel tot ver-
j schijnsel, van oorzaak tot oorzaak afdalende, in te dringen
_ in het_ beginsel, dat, als scheppende kracht, het fundament
A is der gebeurtenissen en der toestanden; de leidende draden
· uit te vinden, waaraan hetgee_n is voorgevallen zich laat
j aanknoopen. Terecht zegt sismomm ms SISMONDI: ,,11 y a
i une union nécessaire de l’étude des faits a celle de la philo-
A sophie de l’histoire." _ _
i Er is een tijd geweest, dat men de geschiedenis der staten SQ
voor de geschiedenis bij uitsluiting hield en, naast haar,
ten hoogste nog de kerkgeschiedenis een zekeren rang toe- i i·
wees. Later schaarden zich allengs in ’t gelid, als evenzeer Il
L zelfstandige takken, de geschiedenis der kunst, die der let- _ X;
teren, die der wetenschappen, die des handels, die der nij-
verheid, die van ’t recht, die van de zeden en gewoonten.
Dit streven naar ’t bijzondere leidde op eigenaardige wijze i
naar het algemeene. Door het samenvatten van dc resultaten `
van al die verschillende historiën werden de pogingen, aan-
. gewend om één groot tafereel van den loop der ontwikkeling jj
van de volkeren te leveren, de eerste proeven eener geschie­ *
denis der beschaving.
Mettertijd echter voltrok zich een belangrijke wijziging I ,
in de verhouding van de geschiedenis der beschaving tot
die der staten. Waren die eerste proeven, die fragmenten E
¤

O
é