HomeDe wet van 28 april 1876 en de algemeene geschiedenisPagina 22

JPEG (Deze pagina), 728.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 19.82 MB

j _ . j ,, _·_` 1 j
' 20 _ _ _ Y
j wezen, een wetenschappelijk werk, maar een onder., den dek- ‘ .
l mantel der wetenschap opgestelde verdediging van zekere {
leerstellingen, die Kolb met den naam ,,beginselen" laat i .
prijken. ’ i
Het geloof, dat Kolb de menschen wil inprenten, is, dat l ·
, de vrijheid, zooals hij ze voorstaat, het grootste geluk is i
A voor de menschheid; dat die vrijheid slechts onder een re- v i
publikeinschen regeeringsvorm kan gedijen, welke de onfeil­ _ v
` bare eigenschap heeft, elk volk, dat hem bij zich invoert,
den waren heilstaat te verschaffen; dat dus geen natiën,
dan die in ’t bezit zijn van zoodanig bestuur, gelukkig kun-
nen zijn, alle andere volkeren zich ongelukkig en rampzalig
moeten gevoelen. De taak, waarvan de auteur zich bij gevolg _ $
· had te kwijten, was, .te bewijzen_, dat alle republikeinsche _
` natiën, zoolang de wereld staat, als in het paradijs hadden ·
verkeerd, alle niet­republikeinsche natiën in een deernis­
waardigen toestand hadden geleefd. .
De manier, waarop dit betoog wordt geleverd, is uitermate
eenvoudig. In de tafereelen, die worden ontrold van voor-
malige en hedendaagsche republieken, laat de schrijver de ·g_
_ schaduwzijden geregeld achterwege. In het schilderen daaren­ . `
tegen der lotgevallen van niebrepublikeinsche staten volgt _
i hij de tegenovergestelde tactiek door de donkere zijden op ‘
den voorgrond te plaatsen, de lichtzijde zoozeer op den achter- E 0
grond te dringen, dat zij bijna niet in ’t oog valt. Op deze _
schrandere en geestige wijze is Kolb er dan ook in geslaagd,
zijn partijgenooten stellig te overtuigen van de juistheid van . ·, .
het door hem gepredikte geloofsartikel, doch hen ook maar
alleen.
Na zich in dier voege over de ,,Culturgeschichte" in ’t
algemeen te hebben laten hooren vestigt Becker de opmerk- ïc "`/
zaamheid op dat gedeelte van ’t boek van Kolb, dat tevens ‘
het onderwerp is, waarover hijzelf schrijft. Dit gedeelte i
. c
«£