HomeDe wet van 28 april 1876 en de algemeene geschiedenisPagina 21

JPEG (Deze pagina), 702.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 19.82 MB

) · .
9 19 E
' ` zooals aan het straks aangeduide werk, te gronde gelegd. l
Is nu die Kolb zoo bijzonder uitstekend? Onmiddellijk na
de verschijning van zijn ,,Culturgeschichte" is, ook in ons j
5 land, aangewezen, dat er geen overwegende gronden zijn,
° om zoo ongemeen met hem te dwepen. Bevestigd wordt die 1
twijfel aan zijn overgroote waarde door hetgeen men aantreft
_ in BECKER, die kundczüzï/Erige Rcpuölik, uitgekomen in 1876. j
,7 Becker is iemand, die, zie de voor het werk geplaatste
· Inleiding van FRIEDRICH voiv HELLWALJJ , zeventien jaren _
in de Vereenigde Staten van Noord­Amerika gewoond en I
j er een nauwkeurige kennis van land en volk verworven heeft,
[ daarbij een man van een zoo scherpe opmerkensgave, van
J? zulk een ijskoude bedaardheid, van zoodanig onbevangen
. j oordeel en zoo groote onpartijdigheid, dat von Hellwald hem
? boven vele anderen geroepen acht, zijn landslieden, de Duit-
schers, over de werkelijke gesteldheid der hedendaagsche
Amerikaansche aangelegenheden voor te lichten, iets, dat
in het zoo even genoemde geschrift Becker dan ook heeft
j getracht te doen.
Onder de overige beweegredenen, die hem aanspoorden,
j om gehoor te geven aan den wensch van von Hellwald, was
_` g ook deze, dat hij, na het lezen der ,,Oulturgeschichte" van
Kolb, zeer teleurgesteld was. Hij had ze ter hand genomen
in de verwachting, dat zij grondig bearbeid zou zijn, als ‘
zijnde het werk van een statisticus, een man van drooge V
feiten, niet van levendige phrases. Maar reeds de eerste j
zeven à acht alieveringen leverden hem het bewijs, dat het
den schrijver niet daarom te doen was, de historische we- `
i tenschap te verrijken. Veeleer had zich, naar zijn bevinden, il
[ Kolb ten doel gesteld, het oordeel der lezers van den beginne
i aan gevangen te nemen ten gunste der meeningen, die hij,
Kolb, -in ’t bijzonder voor de alleen ware houdt. Becker E
` ontdekte, dat zijn werk geenszins was, wat het voorgaf te
, ,
r .’