HomeDe wet van 28 april 1876 en de algemeene geschiedenisPagina 20

JPEG (Deze pagina), 732.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 19.82 MB

D l
is 9
meer dan een maatschappelijke sfeer zich sporen van zijn " `
aanzijn laten ontdekken. Doch met volle recht mag men
beweren, dat wie zóó schrijven niet zulk een diep besef
hebben van de zwaarte der taak van den geschiedschrijver,
als nmvsr von STOCKMAR, die, naar aanleiding van een ver- '
keerd bericht van graaf van der Duyn, betreffende het af-
breken der voorgenomen verbintenis van wijlen Wiüem II J
met prinses Charlotte, uitroept: ,,Wie schwer ist die Auiï ,_
gabe des Geschichtschreibers! Er kann sich nicht einmal {
auf das Zeugniss derer verlassen, die nach Stellung und
Charakter besonders glaubwürdig erseheinen." Ook is hier
van toepassing een opmerking van Mnno­MoN1vïJ¤R, waar hij
spreekt van auteurs, die doen, alsof het publiek reeds alles J)
weet en die niet veel bijzonders mededeelen, vervangende . j
door woorden de zaken, die in hun geschriften hadden be-
hooren voor te komen, omdat deze zaken in geenen deele
aan de lezers bekend zijn en door die lezers geenszins elders
zullen worden gezocht. .
Terwijl men in ons land, met betrekking tot de Geschie­ j
denis, aan den eenen kant, dikwijls zeer weinig acht slaat
op hetgeen de vreemdeling levert, Duitscher, Franschman
i of wie ook, gaat aan den anderen kant, daarmede somtijds _` g
gepaard een inhalen met trommels en trompetgeschal van
‘ Duitsche schrijvers over historie, aangaande wie men vol-
strekt niet op de hoogte is en ten opzichte van welke de
meest mogelijke behoedzaamheid ware aan te bevelen. Ter-
nauwernood was in t jaar 1869 Komss Ouláurgesckichle der
Mensckáeii te Leipzig verschenen, mit öesomlerer Berzïc/mich-
áiqzmg van Regierïmgsform, Poliái/c, Religion, F1*eikeiz‘s­ mzzl VVMZ-
slandsevziwic/cluizg der /7`öl/car, eine allgemeiiie 7VeZigesckicMe nach ‘_
dan Beclür,/`vzissan der Jeizzfzeiá," of het boek werd hier niet
alleen dadelijk vertaald en met juichkreten verwelkomd,
maar daarenboven als hoofdbron aan andere geschriften, I
. ,5
4
l