HomeDe wet van 28 april 1876 en de algemeene geschiedenisPagina 18

JPEG (Deze pagina), 714.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.24 MB

PDF (Volledig document), 19.82 MB

F 16 ‘ -
waargenomen en zijn geen gebeurtenissen, waardoor men E
inzicht bekomt in den ontwikkelingsgang der menschheid. ‘
Ten deele heeft hij geen ongelijk. Eigenhandige brieven, I
ook van vorstelijke personen, en glazen water, die worden I
· omvergeworpen, zijn gewis vrij gewone of zeer gewone ver-
schijnsels. Doch het verraadt weinig begrip van den afstand,
die, naar de denkbeelden der 18de eeuw, een keizerin van
Duitschland en beheerscheres der Oostenrijksche staten, _
welke prijs stelt op fatsoen, moraliteit en huiselijke deugd,
door een onoverschrijdbare kloof scheidt van een der min-
naressen van Lodewijk XV; weinig begrip van de aan de ,
hoven heerschende étiquette, waartegen weleer de volkeren W
zoo hoog opzagen, indien men- zoo groote minachting Ok
aan den dag legt voor een vraagstuk, nauw verwant aan l .
dit andere van zooveel beteekenis voor de gansche toe- ,
komst van Europa: zal Frankrijk volharden in de twee
eeuwen lang gevolgde politieke vijandschap tegen het huis Q
‘ Habsburg, of zal het den tegenovergestelden weg betreden,
een vraagstuk, dat ARNOLJJ SCHäFER en RANKE een zorgvul­
dige navorsching overwaardig hebben geacht. Wie, die de
hedendaagsche historie leest, zal zijn oog sluiten voor het ‘ J'
veelbeteekenend feit, dat, na 1852, keizer Nikolaas I nog , l .
vooreerst den titel ,,broeder" bleef onthouden aan Napo-
leon III? ` g
Eveneens is het gelegen met de historie van het glas i
i water. Dat glas water staat in verband met vragen, als j
_ deze: was het tory­ministerie, dat in 1710 in Engeland op-
trad, als zoodanig tegen den oorlog of was het, evenzeer g
als het vorige, vijandelijk gestemd tegen Frankrijk; was
j alzoo die verandering een verandering alleen van personen
of een omkeering in de buitenlandsche staatkunde van Groot-
Britannië; heeft het tory­ministerie aanvankelijk dubbel spel
gespeeld; is de grondoorzaak der wijziging van Engelands
E T