HomeDe wet van 28 april 1876 en de algemeene geschiedenisPagina 17

JPEG (Deze pagina), 684.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 19.82 MB

ii; 15 l
meinen er 10 tot 20 duizend hadden. Dit cijfer, afkomstig .
l van Athenaeus, heeft reeds vóór lang aan rechtmatigen j
blaam ten doel gestaan. Doch zelfs, wanneer het juist ware,
‘ zou men in een beknopt overzicht van de geschiedenis niet
ç verlangen te vernemen, welke overdrijving bij een enkelen ik
§ Romein op een enkel tijdstip te dien aanzien moge zijn j
voorgekomen, maar wat het doorgaande verschijnsel was. W
_ En zoekt men nu naar een niet te onwaarschijnlijk cijfer, .
A dan kan men het inderdaad niet verder brengen, dan tot
,_ deze verklaring, dat een getal van een duizend of vier sla-
ven, als de bezitting van één Romein, in den laatsten tijd
‘ der Republiek of in de eerste eeuw van den tijd der keizers
*3 stellig het grootste is, dat kan worden opgespoord.
Ik zwijg van de behandeling van andere punten, als van
­ · de municipiën en hun verband met de vrije steden, van de
l volksvergadering der Franken en haar macht, van BafYo­
3 met, van Peter van Amiëns, van de oorzaken van den Bar-
tholomaeusnacht, enz., alle dingen, hier zóó verhaald, dat
_ ' men verplicht is, ervan te getuigen, of het is onjuist, óf:
j ­ _ ,,Darin studirti die Jugend mit Fleiss
· " · A Was sie nie zu begreifen weiss." tl
V , De zucht om zich niet te veel te verdiepen in ’t geen hij
het factueele noemt schijnt den auteur van het bedoelde boek *
I te versteken van het rechte inzicht in ’t geen meer of min- l
der belangrijk is. In een vertoog, elders geplaatst, draagt
hij de meening voor, dat vraagstukken, als die, welke be- j
trekking hebben op het schrijven, ja of neen, van een
eigenhandigen brief door Maria Theresia aan de markiezin
de Pompadour en op het ongelukkige glas water ten hove
j van de koningin van Engeland Anna tamelijk onverschillig ii
zijn. Naar zijn gevoelen worden zulke voorvallen dagelijks
` I
E!
li