HomeDe wet van 28 april 1876 en de algemeene geschiedenisPagina 16

JPEG (Deze pagina), 728.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 19.82 MB

,. · . l * `§ I
H 4 _ · ii;
van de plebejers tot de cliënten en dergelijke een ongemeene
zorg besteed zien. Doch hiervan is weinig of niets te bespeuren. E
· Het schervengerecht heet te zijn ingesteld, om een sluw H p
partijhoofd, die het oogmerk heeft, om een staatsgreep te `
' wagen of de wetten te schenden, te verwijderen. Indien zijn
naam op ten minste 6000 scherven stond, was het vonnis
der verbanning geveld, een voorstelling, die LUGEBIJJ van
verbazing de handen zou doen ineenslaan. De sophisten van _,
den tijd van Socrates worden gekenschetst als leeraars der
Wijsbegeerte, alleen gedreven door winstbejag, wier eenig ,_
streven was, door hun dialectiek en rhetorica het verstand ï
der hoorders te verstrikken, hun leugen voor waarheid, `
waarheid voor leugen op te dringen. Wat zouden Mmivnns
en GROTE daarvan zeggen? Hoe zal de hoogleeraar vniv DER =.
WIJK hierover oordeelen? Aangaande de·plebejers, de cli! ­ ’ _
ënten, de staatslanderij en, de volkstribunen worden leeringen
verkondigd, die zouden doen denken, dat een MEBUHR nooit E
geleefd heeft, en die zoozeer tegen de gewone voorstelling
indruisen, dat zij, zonder nadere toelichting,äonbegrijpelijk j '
_ zijn en ten onrechte voor de gewone opvatting pogen door '
te gaan. i
Ongetwijfeld is de slavernij, gelijk zij te Rome bestond, · " ‘
een punt van zooveel gewicht voor een werk van de aange- ;
duide strekking, dat men recht heeft te verwachten, dat V .
zij niet in een hoek zal worden geschoven. Maar ook dien-
aangaande wordt men teleurgesteld. De halve bladzijde, die 0
zich bezig houdt met de beschrijving dezer maatschap-
pelijke instelling, is niet bij machte, den lezer eenig begrip
te geven van den oorsprong en den aard der slavernij, van
· haar ontwikkeling in den loop der eeuwen, van haar invloed
, op de vrije burgerij, van zooveel meer. En in het weinige,
dat gedrukt is, komt nog deze zonderlinge mededeeling
.voor, dat het aantal slaven. ontzettend was en sommige Ro-

u
l