HomeDe wet van 28 april 1876 en de algemeene geschiedenisPagina 15

JPEG (Deze pagina), 717.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.24 MB

PDF (Volledig document), 19.82 MB

ë
13
1 der nieuwste onderzoekers. Had de opsteller ze geraadpleegd, ”
hij zou _zijn begonnen met te letten op hetgeen de verde-
ldigers der koningin, protestanten en katholieken, in ’t mid- i
den brengen, hoedanige verdedigers, sinds drie eeuwen, in _
K, even grooten getale aanwezig zijn, als de aanklagers. Niet j
j alleen is dit niet geschied; maar men is gerechtigd tot de W
vraag: welke jongste documenten worden eigenlijk bedoeld?
il Naar voN RAUMER wordt ergens verwezen; doch zijn ge-
schrift is van ’t jaar 1836 en dus eerder onder de verouderde ,
dan onder de nieuwe literatuur te rangschikken. Na hem ,
maar nog vóór 18744, het tijdstip van in ’t licht verschijnen l
i dezer tweede Aflevering van het tijdschrift, hebben ge-
`£’ schreven miss srrmckrkivn, wmsnunn, okmn, Lukuorr,
HOSACK, MELINE, enuerninn en menige andere auteur. Zes
dezer auteurs treden ten gunste van Maria Stuart in het
Q strijdperk. De laatste, Gauthier, die Schotland, Engeland,
Q Spanje heeft doorgereisd en tal van ongedrukte stukken
nagegaan, verklaart in de voorrede van zijn werk, dat door
de Academie française is bekroond en in 1875 een tweeden
2 druk heeft lieleefd, dat hij door zijn navo1·schingen geheel
ten voordeele van Schotlands koningen is bekeerd.
· in Een ander voorbeeld, mogende strekken ten bewijze der
j stelling, dat eenige aanwakkering der historische studie in
ons land geen overdaad ware geweest. Ik ontleen het aan j
het artikel ,,leerboeken". Daaronder is er een, dat met i
j zekeren nadruk te kennen geeft, den gang der ontwikkeling j
‘ van de menschheid op den voorgrond te stellen, een groote
plaats in te ruimen aan het maatschappelijk en staatkundig
leven der volkeren: Naar mijn meening wekt het verwach­
tingen, die niet worden bevredigd. Juist wat wo1·dt aange-
__ kondigd wordt er veelal in gemist. Waren de beloften, in
het voorbericht gegeven, vervuld, dan zou men verder aan
onderwerpen, als het ostracisme, de sophisten , de verhouding
I
l
K gi
l