HomeDe wet van 28 april 1876 en de algemeene geschiedenisPagina 13

JPEG (Deze pagina), 715.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.15 MB

PDF (Volledig document), 19.82 MB

- Y ,. ,i,,........- ...,
i ll
. het recht heeft, niet alleen gebruik te maken van de ste- i
V delijke bibliotheek, maar ook te kennen te geven, met welke
i werken zij zal worden vermeerderd, een wensch, waaraan
i steeds wordt voldaan. Och of de roofstaat Atjeh eenige van .
`) de 30 of 4iO millioen, aan zijn bevrediging te koste gelegd, j
{ liet wederkeeren, om ze te beleggen in een kapitaal, zoo
j · vruehtdragend als wetenschappelijke historische geschriften.
1 Aan alle zijden stuwt de breede stroom der historische
gi geschriften zijn golven langs onze grenzen voort, zonder dat,
j voorzoover men bespeurt, velen hier er kennis van nemen
i i of erop gaan medevaren. Jaren achtereen plegen voorbij te I
gaan, waarin geen enkel merkwaardig boek uitkomt, aan
lj eenig onderwerp der Algemeene Historie gewijd, de blijken A
van langdurige voorbereiding duidelijk vertoonende of tot
den vooruitgang der wetenschap een bouwsteen aanbren-
; gende. In Rusland, in Zwitserland heeft men onderscheiden
historische tijdschriften. Hier ontbreken lzij bijna geheel. i
Wil men de waarheid huldigen, dan valt niet te ontkennen,
dat de getuigenis, die in de maand Maart 1877 in een
historisch tijdschrift werd afgelegd omtrent Denemarken en i
Spanje, mede voor dit land geldt, n.l. dat ·de werkzaamheid
‘ * op het gebied der geschiedenis, zoo men wat voor ’t on-
; derricht wordt geschreven uitzondert, zich grootendeels be- ·
. perkt tot de historie van ’t vaderland. ,
Wat dus in'Nederland kan gebeuren en gebeurt is, dat i
_ i over historische vraagstukken, die elders aan de orde zijn i
j en waarover het onderzoek in vollen gang is, wordt ge- .
sproken, alsof zij zijn uitgemaakt. In het Tijdschrift Los em l
vast, 18744, 2de Aliev., treft men een opstel aan, getiteld
° ,,Katholicisme en Protestantisme in de zestiende eeuw." De
; ongenoemde schrijver van dit opstel blijkt, te oordeelen naar
T zijn betuigingen in ’t begin, bijzonder ingenomen te zijn
Q met de critiek, haar rechten zeer te eerbiedigen. Ook het I
i I l
*· Z
l
x l L