HomeDe wet van 28 april 1876 en de algemeene geschiedenisPagina 12

JPEG (Deze pagina), 722.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.15 MB

PDF (Volledig document), 19.82 MB

10 ‘ s
deze eeuw kenmerkt, iets, dat in den kring, tot welken ik '
het woord richt, geen opzettelijke aanwijzing behoeft. Doch « i
stelt men een vergelijking in tusschen hetgeen op ’t veld I
_ der Geschiedenis in ’t algemeen hier en elders wordt gedaan i
en tusschen de manier, waarop wordt gearbeid, dan, geloof ·
ik, ontdekt men een aanmerkelijk onderscheid.
Vraagt gij, M. H., waar de bewijzen zijn der stelling, _
dat in bijna gansch Europa de studie der Historie zoozeer
bloeit, dan is het antwoord: zij zijn vervat in de breede
en achtbare rijen der schier zonder tusschenpoozen verschij­
nende oorkonden, echte stukken, brieven, wetten, boeken, · ä
verhandelingen, monographiën en geschriften van welk ka- l
rakter ook, waarvan de lijsten, voorkomenderin de histo­ `I
rische tijdschriften of afzonderlijk verkrijgbaar gesteld, over- [
vloedige getuigenis afleggen. Wat Nederland betreft, het is, *
alsof het, tegelijk met het verlies van den eervollen rang,
dien het in de dagen van Oldenbarnevelt , van Jan de Witt
en van Willem III onder de Europeesche mogendheden be-
kleedde, eenigermate heeft afstand gedaan van den zin voor
historie, die onze vaderen kenmerkte. Hoewel onze Acade­ fi
mische boekerijen menig kostbaar werk bevatten, zijn de
gelden, daarvoor beschikbaar gesteld, op verre na niet toe- ­
reikende, om de toevoeging van nieuwe werken, het aan- p
vullen der ledige plaatsen, gelijken tred te doen houden
· met de reusachtige uitbreiding der historische literatuur in
onzen leeftijd; laat staan, om ze aanhoudend te verrijken ·
met hetgeen er van oudsher ontbreekt, 'voor hoedanigen i l
aanvoer anders de catalogi der antiquaren een wijde deur
zouden openzetten. Blijft dit nog lang zóó, ­- want ook de "
boeken verdwijnen, evenals de menschen, - dan heeft in =
ons land geen bibliotheek kans, immer tot de volledigheid t
te naderen. Hier mist men een stelsel, gelijkende op dat ä
van de stad Boston, waar elk, die zijn belasting betaalt,
l
ix
l
x l