HomeDe wet van 28 april 1876 en de algemeene geschiedenisPagina 11

JPEG (Deze pagina), 712.95 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 19.82 MB

lieden behooren. Het stelt zich op het eenige standpunt,
dat met de waardigheid dezer Muze strookt, het standpunt
van ’t onpartijdig onderzoek en van de zuivere liefde tot de
waarheid, pogende te verwezenlijken, wat Aueusrnv muxrnmv ·
W dus uitdrukt: ,,La première qualité de l’historien ce n’est
i pas la üdélité à tel ou tel principe moral, à telle ou telle
opinion politique, c’est la iidélité à l’histoire elle­même."
fn Evenals het vasteland van Europa levert ook Engeland ­
`(°" zijn deel aan de historische navorschingen. Ook dáár is tal E
van hoofden en handen in de weer, om oorspronkelijke L
bronnen op te delven, uit te geven, toe te lichten. Hon­ i
derden kronieken, staatsstukken en oorkonden van allerlei
aard, in de laatste jaren uitgekomen, helderen geheele tijd-
perken der Middeleeuwsche en der nieuwe Historie op op
een wijze, waarvan men in vorige eeuwen geen vermoeden
kon hebben.
Hetzelfde ziet men in Italië. De oudste historische revue
dagteekent er van 1847. Van dat tijdstip af arbeidt men in
de verschillende voormalige staten van dat land aan de ge-
$ schiedenis met een wedijver en een geestdrift, die voorbeeldig H
zijn en die zich zeer zeker geen grootscher doel zouden {
E hebben kunnen uitkiezen. H i
U ` Van ’t oogenblik af, dat Peter de groote Rusland uit ‘
j den slaap wekte, en vooral sedert onder Nikolaas I de ·
archieven ook hier toegankelijk werden, heeft men zich ook j H
in dit land onverdroten bezig gehouden met de beoefening l
O der Geschiedenis. Eveneens bl.ijven Hongarije, Zweden, België I
niet vreemd aan de zucht, die heden ten dage zoo goed als ‘
alle natiën schijnt te bezielen, om op degelijke wijze na te
sporen, hoe uit het verleden het heden is voortgekomen.
· Die begeerte - het is waar - heeft in vele dier landen
haar naasten grond in ’t verlangen, om het eigen verleden
goed te begrijpen,‘een streven, dat ook het Nederland van I
E
Y in
l 4
_ l