HomeDe wet van 28 april 1876 en de algemeene geschiedenisPagina 10

JPEG (Deze pagina), 730.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 19.82 MB

HE ` r ` .
lvl
alsof Nederland zich er eens toe heeft gezet, een sterk spre-
.. kend contrast te willen opleveren met de overige beschaafde
staten van Europa. Zeker doordien de geheele Europeesche
menschheid er diep van doordrongen is, dat van de juiste
ig kennis van ’t verleden voor een goed deel afhangt het heil W
der toekomst, openbaart zich schier allerwege in ons wereld- i
deel een belangstellende en vurige ijver voor de Historie.
In Duitschland, dat als een historisch laboratorium is, fn
jj waaringeen kracht verloren gaat en hetgeen de een wrocht `(°`
, zich aansluit aan ’t werk van den ander, waar de beoefening
der Geschiedenis toch reeds tot een zeer hoog standpunt
was opgevoerd, heeft men zich, na den oorlog van ’t jaar ‘
1870, met vernieuwde kracht aangegord, om inzonderheid
de nationale historie van den tijd der middeleeuwsche keizers
lj grondig te leeren verstaan, terwijl men eribovendien meer
en meer naar streeft, kennis te nemen van alle merkwaar-
dige voortbrengselen van ’t buitenland op ’t gebied dezer
ij wetenschap.
Wel verre van uitgeput te zijn door den zwaren krijg met
Duitschland en door de reeks van rampspoeden, die ermede ·
el gepaard gingen of erop volgden, is Frankrijk in de laatste
ij jaren op historisch terrein het tooneel eener beweging, schier E
jj nergens geëvenaard. Sinds negen jaren heeft men er de Revue i `
des guaeslizms lzisáoráques, welk tijdschrift in een aantal ge- ,7,
_, wichtige nasporingen, tegelijk met de zaak der katholieke
‘i kerk, die der Geschiedenis met algeheele toewijding zoekt
te dienen. Hieraan heeft zich, sedert Januari 18'7l6",#aange­ O
. sloten de Iïevue áisáorigue van Monod en Fagniez, geopend met
een uitstekende Inleiding over de vorderingen der historische
studie in Frankrijk in de laatste vier eeuwen. Dit tijdschrift
heeft het gebied der Geschiedenis in haar geheel als werk- ·
L plaats uitverkoren en is bestemd èn voor het beschaafd
i publiek, èn voor hen, die zelven op dit veld tot de werk-
l' O

l
` _ l