HomeBeschouwingen over het vraagstuk onzer landsdefensie in den zomer van het jaar 1873Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 950.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.69 MB

PDF (Volledig document), 28.38 MB

t
{ de voorgestelde wijziging der militiewetten , het meest duide- =
lijk hebben geargumenteerd, behoort voorzeker de afgevaar-
digde uit Maestricht, de Heer C. A. Baron de Bieberstein Ro- gj
galla Zavvadski, eene specialiteit op militair gebied. Deze °°
Volksvertegenwoordiger opende de beraadslagingen met eene
rede, waarin op den voorgrond wordt gesteld, dat, in ’s lands ,
belang, eene Wet, als de aanhangige, om goedgekeurd te Q
worden, populair moet zijn en steunen op den landaard en
dat dit_, volgens zün gevoelen, niet het geval is. De Q
geachte afgevaardigde verzuimt niet bij het vervolgen züner >
« philippica tegen de Wet tevens op te treden als militaire spe-
cialiteit. Hü spreekt van de Fransche conscriptie als een uit-
vloeisel van den sansculotten- en carmagnolemtüd. Hü ge- K ,
waagt van zijne ondervinding als militie­commissaris, tenge­ i
volge waarvan hij overtuigd is , dat de afschaffing der plaats- Y
vervanging zeer ongunstig werken zou. Hü beroept zich op eene
20­jarige ondervinding als kapitein en steunt daarop het ge-
voelen , dat het waarlijk niet alleen plaatsvervangers en num- Q
merverwisselaars zün , die zich aan ongebondenheid en dron-
kenschap schuldig maken, en dat als men thans zooveel reden
tot klagen heeft over hunne slechte hoedanigheden, dit hem ï‘
_ tot het besluit zou doen komen , als ware ons zoo hooggeroemd ç
onderwijs en onze beschaving meer achter- dan vóóruitgegaan.
Hij eindigt met te zeggen, dat aanwakkering van den militairen •
geest ook zijn wensch is, maar dat hü tot die aanvvakkering
` andere middelen wil zien aanwenden, dan die welke vervat
zün in de voorgedragen Wet. Onder die middelen· prüst hü i
aan, meer zorg voor de militaire tenue, alsmede het intrek- l
. ken van het besluit, waarbij de gedwongen kerkgang is afge-
schaft.
Het zou ons te ver voeren al deze laatste, in de tweede
plaats, aangevoerde argumenten naar waarde te beoordeelen. "‘
. Maar zonder aan hunne volle waarde iets te kort te doen, kan {
men toch veilig besluiten dat, van zün standpunt, alleen het
door den Limburger afgevaardigde vooropgestelde argument
reeds eene afdoende verklaring geeft van het afkeurend votum,
F
i
K O IA,