HomeBeschouwingen over het vraagstuk onzer landsdefensie in den zomer van het jaar 1873Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 812.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 28.38 MB

V / I _ _ ____ ___,_ á ,,.7. ,YY.r . .f. 7 Y .. ,.,Y....­;»rxr v·.-=·­" .;,= ·*<­· ·~- ~~"'¥T7""*'C‘“·­ · ~>'7" «· · ~ '
W
_ jj /, gj ‘‘ Q, __ »
{ . 2
=_T. _h". .’ 1 I. U"
r
· >>On n’est pivot de quelque chose qu’ a condition de tourner i
avec le reste." Dit spreekwoordelijk gezegde kwam ons ,
onwillekeurig voor den geest bij het kennis nemen van de ,
ontvangst, kort geleden te beurt gevallen aan het Wetsontwerp
tot wäziging cler bestaande Wetten betre/fende de nationale è
militie, in de vergaderzaal onzer Volksvertegenwoordigers.
l Is het vreemd van juist bij die gelegenheid te hebben ge- j
dacht aan een gezegde, als het medegedeelde? Zou het niet
u meer verklaarbaar zijn indien de indrukken, ontvangen door l
i het toen- opgevoerde parlementaire schouwspel, zich ten slotte,
vooral bij het militaire publiek, hadden opgelost in een elk E
i ander verdringend gevoel van bittere teleurstelling?
« Deze en soortgelijke vragen kan men, naar onze meening,
niet anders dan ontkennend beantwoorden. Immers het Ver-
slag der Commissie van Rapporteurs op het genoemde ontwerp
was van dien aard, dat men omtrent het lot, aan dat ontwerp j
beschoren, moeielijk in twüfel kon verkeeren. Van teleurstel­
j ling door het feit der verwerping van het Regeeringsvoorstel, `,
of wel door de wijze waarop die verwerping, in het algemeen, j
heeft plaats gehad, kan geen sprake wezen. Doch mist men _
hier alzoo allen grond om te spreken van teleurstelling, in
den zin van totaal­indruk, wel heeft men dien om dit te i
· doen van teleurstellingen van bijzonderen aard. Tot het onder-
vinden van deze, werd bij die gelegenheid ruimschoots aan-
leiding gegeven.
Onder de afgevaardigden, die hun afkeurend votum, omtrent
i , /7/