HomeBeschouwingen over het vraagstuk onzer landsdefensie in den zomer van het jaar 1873Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 938.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.55 MB

PDF (Volledig document), 28.38 MB

:27
dat het Nederlandsche volk eenmaal de wegwijzer en de baan-
breker is geweest van de menschheid op den weg der ware ;
vrijheid. Tot het vervullen van die taak heeft het goed en
bloed over gehad; het heeft er zijn bestaan voor op het spel
gezet. Onze 80­jarige onafhankelijkheidsoorlog was niet een
strijd van locaal-belang; het was een strijd in het belang van
j het geheele menschdom. Van de buitengewone, bijna boven- ia
j menschelijke krachtsinspanning, toen ten toon gespreid, rust
j het Nederlandsche volk nog steeds uit. Die rust is langzamer-
‘ hand in eene sluimering overgegaan. Men vergete intusschen niet, l
dat in weerwil daarvan nog altüd Hollands Leeuw het emblema
il, is van de ware vrijheid op elk gebied . en dat nog altijd op
- p onzen bodem de ware vrijheid met meer eerbied wordt ge-
V huldigd, dan ergens elders. Men reize overal heen , men be-
‘ zoeke koningrijken en republieken van iederen vorm: nergens
wordt de vrijheid beter begrepen, dan op ons grondgebied.
l Wij beleven thans een tijd dat de ware vrijheid van vele zijden V H
l ernstiger dan ooit wordt bedreigd. Talrijke legerscharen -
‘ hoewel onder verschillende banier: zwart en rood - vereeni-
gen zich met één doel, hare vernietiging. De kracht van die ver-
·i eenigde legermachten moet men niet gering schatten. Hoewel
de uitslag van den strijd, die komen moet, nooit twijfelachtig
wezen kan, zoo zal toch die uitslag niet zonder buitengewone
inspanning en bloedige offers worden verkregen. - Zou het
" oogenblik dus niet zijn gekomen, dat het Nederlandsche volk
zijne sluimerende rust moet staken? - Zou dat volk bij dien .
aanstaanden kamp lijdzaam te gronde gaan , want buiten dien
kamp kan het niet blijven'? - u
Het Nederlandsche volk is nog altüd de incarnatie van het E
meest volmaakte vrijheidsbegrip, dat men tot heden onder de
_ menschheid vinden kan. Een volk , dat de drager is van zulk
ly een begrip sterft niet, voordat het dit begrip zoodanig heeft
gegrondvest, dat het tot verdere ontwikkeling komen kan. ­- ­
l Zou ons volk die taak reeds hebben volbracht? -­ Op deze
laatste vraag zal de toekomst het antwoord geven.